Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ullapati:[ud-lap] 談,說,講,虛談 (cf.ullapanā).
パーリ語辞典 水野弘元著
ullapati:[ud-lap] 語る,虚談す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ullapati,(u + lap + a),頌楊,贊美。 ullapi,【過】。(p80)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ullapati,(u出+lap嘮叨+a),頌揚,贊美。ullapi,【過】。ullapetvā,【獨】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ullapati: ullapati(kri)
ဥလႅပတိ(ႀကိ)
«u+lapa+a+ti»
[ဥ+လပ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ullapati:[u + lap + a] extols; speaks in laudatory terms.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ullapati,[ud + lapati] to call out,to talk to,lay claim to Vin.I,97; III,105; Pug.67 (= katheti Pug.A 249).(Page 155)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ullapati:To lay claim to,assert oneself the owner of
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ULLAPATI:(u+lap+a) khen ngợi,tán dương,nói với cách tán dương [aor] ullapi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ullapati:nói chuyện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ullapati:ဥလႅပတိ(ႀကိ)
[ဥ+လပ+အ+တိ]
ေျပာဆို၏။ အထက္၌ျပဳ-အထက္သို႔ျမႇင္တင္-ေျမႇာက္ပင့္-ခ်ီးေျမႇာက္-ဖ်ားေယာင္း-ေျပာဆို၏။ ထြက္ေသာ (သီလတည္းဟူေသာ) အသက္ရွိသည္ ျဖစ္၍-အသက္ထြက္လ်က္-ေျပာဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ullapati:ဥလႅပတိ (ဥဒ္√လပ္)
ေျပာေဟာ၏။ ခ်ီးေျမႇာက္၍ ေျပာဆို၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,