Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ullapanā:ullapana n.f.[<ullapati] 贊虛談 [(譯者補充請自行判斷) 請參考清淨道論之說戒品之活命遍淨戒].
パーリ語辞典 水野弘元著
ullapanā:ullapana n.f.[<ullapati] 贊虚談.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ullapanā,【陰】 誘騙,贊美。(p80)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ullapanā:[f.] enticement; extolling.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ULLAPANĀ:[f] sự khen ngợi,sự dỗ dành,sự lôi cuốn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ullapanā:bợ đở
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ullapanā:ဥလႅပနာ (ဣ) (ဥဒ္√လပ္+ယု)
ေျမႇာက္ပင့္၍ ေျပာဆိုျခင္း။
ဥဒၶံ ကတြာ လပနာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,