Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uklāpa:ukkalāpa a.[cf.Sk.ut-kalāpayati] 無人的(人跡罕至的,荒涼的),已染汚弄髒的.
パーリ語辞典 水野弘元著
uklāpa:ukkalāpa a.[cf.Sk.ut-kalāpayati] 無人の,汚れたる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uklāpa,ukkalāpa a.無人の,汚れた. cf.Sk.utkalāpayati
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uklāpa,【陽】 汙垢,垃圾。 【形】 骯臟的,不潔凈的。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uklāpa,(ukkalāpa) (cp.Sk.ut-kalāpayati to let go),【陽】1.汙垢,垃圾(deserted J.II.275 (ukkalāpa T.; vv.ll.uklāpa & ullāpa))。2.【形】骯臟的,不潔凈的(dirtied,soiled Vin.II,154,208,222; Vism.128; DhA.III,168 (ukkalāpa))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uklāpa: uklāpa(ti)
ဥကႅာပ(တိ)
«uklāpa+ṇa»
[ဥကႅာပ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uklāpa: uklāpa(pu)
ဥကႅာပ(ပု)
«(1) ava+kutha+pa.(2) u+kalāpa.avakuthi pūthibhāvamagamāsīti uklāpo thakārassa lakāraṃ katvā,ucchiṭṭho (ujjhiṭṭho) vā kalāpo samūhoti uklāpo vaṇṇasaṅgamanavasenevaṃ vuttaṃ yathā ]]upaklesoç sneho]]iccādi.sī,ṭī,,1.72.»
[(၁) အဝ+ကုထ+ပ။ (၂) ဥ+ကလာပ။ အဝကုထိ ပူထိဘာဝမဂမာသီတိ ဥကႅာေပါ ထကာရႆ လကာရံ ကတြာ၊ ဥစၧိေ႒ာ (ဥဇၩိေ႒ာ) ဝါ ကလာေပါ သမူေဟာတိ ဥကႅာေပါ ဝဏၰသဂၤမနဝေသေနဝံ ဝုတၱံ ယထာ "ဥပေကႅေသာ,ေသၷေဟာ"ဣစၥာဒိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၇၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uklāpa:[m.] dirt; rubbish.(adj.),dirty; unclean.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uklāpa,(ukkalāpa) (adj.) [cp.Sk.ut-kalāpayati to let go] ‹-› 1.deserted J.II,275 (ukkalāpa T.; vv.ll.uklāpa & ullāpa).-- 2.dirtied,soiled Vin.II,154,208,222; Vism.128; DhA.III,168 (ukkalāpa).(Page 126)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKLĀPA:[m] đồ dơ,cặn bã [adj] dơ bẩn,không sạch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uklāpa:ဥကႅာပ(ပု)
[(၁) အဝ+ကုထ+ပ။ (၂) ဥ+ကလာပ။ အဝကုထိ ပူထိဘာဝမဂမာသီတိ ဥကႅာေပါ ထကာရႆ လကာရံ ကတြာ၊ ဥစၧိေ႒ာ (ဥဇၩိေ႒ာ) ဝါ ကလာေပါ သမူေဟာတိ ဥကႅာေပါ ဝဏၰသဂၤမနဝေသေနဝံ ဝုတၱံ ယထာ "ဥပေကႅေသာ,ေသၷေဟာ"ဣစၥာဒိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၇၂။]
အမႈိက္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uklāpa:ဥကႅာပ(တိ)
[ဥကႅာပ+ဏ]
အမႈိက္ ရွိေသာ၊ အမႈိက္႐ႈပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uklāpa:ဥကႅာပ (ပ)
အမႈိက္။ တံျမက္ေခ်း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uklāpa:ဥကႅာပ (တိ)
ညစ္ညမ္းေသာ။ အမႈိက္ထူေသာ။ အမႈိက္ရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,