Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ukkujja:a.[ud-kujja] 已直立的,已立的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ukkujja:a.[ud-kujja] 直立せる,立てる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ukkujja,【形】 建立,朝上的,翻過來的。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ukkujja,【形】建立,朝上的,翻過來的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkujja: ukkujja(ti)
ဥကၠဳဇၨ(တိ)
«u+kujja+a»
[ဥ+ကုဇၨ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkujja:[adj.] set up; upturned.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkujja,(adj.) [ud + kujja] set up,upright,opp.either nikkujja or avakujja A.I,131; S.V,89 (ukkujj’âvakujja); Pug.32 (= uparimukho ṭhapito C.214).(Page 125)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKKUJJA:[a] lật ngửa,lật lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ukkujja:sự lật ngửa,ngửa lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkujja:ဥကၠဳဇၨ(တိ)
[ဥ+ကုဇၨ+အ]
(၁) လွန္အပ္-လွန္၍ ထားအပ္-ေသာ။ (၂) ျဖစ္ျခင္း။ (တရားသေဘာသည္ ျဖစ္ေပၚသည္ ရွိေသာ္ လွန္၍ ထားသည္ႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ဥကၠဳဇၨ-ဟု တင္စား သုံးႏႈန္းျခင္း ျဖစ္သည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkujja:ဥကၠဳဇၨ (တိ) (ဥဒ္+ကုဇၨ)
လွန္၍ ထားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,