Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ukkhittaka:a.[ukkhitta-ka] 已拉上(吊起,提到高處)的,被舉(起)者.
パーリ語辞典 水野弘元著
ukkhittaka:a.[ukkhitta-ka] 引き上げたる,被挙者.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkhittaka: ukkhittaka(ti)
ဥကၡိတၱက(တိ)
«ukkhitta+ka»
[ဥကၡိတၱ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkhittaka:[adj.] suspended person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkhittaka,(adj.-n.) [fr.ukkhitta] a bhikkbu who has been suspended Vin.I,97,121; II,61,173,213.(Page 125)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ukkhittaka:(bhikkhu)từ gọi vị tỳ khưu trong thời gian đang bị xử phạt (bằng tăng sự ukkhepanīyakamma) do phạm các tội ngoan cố trong hành xử hay trong tri kiến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkhittaka:ဥကၡိတၱက(တိ)
[ဥကၡိတၱ+က]
(၁) (က) ႏွင္ထုတ္အပ္ေသာ၊ ဥေကၡပနီယကံ ျပဳျခင္းခံရေသာ၊ သူ (ဥကၡိတၱကပုဂၢိဳလ္)။ (ခ) ေျမႇာက္လြင့္အပ္ေသာ။ (ထီ) (၂) ေျမႇာက္ခ်ီ-ေျမႇာက္ပင့္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkhittaka:ဥကၡိတၱ-က (ပ)
ႏွင္ထုတ္အပ္ေသာ ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkhittaka:ဥကၡိတၱ-က (တိ)
ေျမႇာက္ပင့္အပ္သည္။
ဥကၡိတၱကာယ န ဂႏၲဗၺံ၊ သကၤန္းကို ပင့္လ်က္ မသြားသင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,