Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ukkhitta:a.[ukkhipati 的 pp.] 已拉拔的,已舉(起,出)的,被舉的,已被擯斥的,已排拒的.-āsika 已拔劍的.-citta 亂心者.-paligha 除去障礙.
パーリ語辞典 水野弘元著
ukkhitta:a.[ukkhipati の pp.] 引き抜きたる,挙げたる,被挙の,擯斥されたる,排拒せる.-āsika 剣を抜ける.-citta 乱心者.-paligha 障碍を除去する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ukkhitta,(ukkhipati 的【過分】) 1.已升高,已猛地舉起。 2.已中止。 ~ka,【形】被中止的人。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ukkhitta,(ukkhipati 的 【過分】) 1.已升高,已猛地拔起。2.已中止。3.已罷黜。ukkhittaka,【形】【中】1.已拉高的人。2.被中止的人。ukkhittapaligha,已拔除門閂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkhitta: ukkhitta(ti)
ဥကၡိတၱ(တိ)
«u+khipa+ta»
[ဥ+ခိပ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkhitta:[pp.of ukkhipati] 1.lifted or thrown up; 2.suspended.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkhitta,[pp.of ukkhipati] taken up,lifted up,t.t.of the canon law “suspended” Vin.IV,218; J.III,487.

--°āsika with drawn sword M.I,377; S.IV,173; J.I,393; DhsA.329; Vism.230 (vadhaka),479.--paligha having the obstacles removed M.I,139; A.III,84; Dh.398 = Sn.622 (= avijjā-palighassa ukkhittatāya u.SnA 467 = DhA.IV,161).--sira with uplifted head Vism.162.(Page 125)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKKHITTA:[pp] của ukkhipati đưa lên,liệng lên trên,treo lên --ka [a] người bị treo lên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ukkhitta:đã nâng đỡ,được nâng đỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkhitta:ဥကၡိတၱ(တိ)
[ဥ+ခိပ+တ]
(၁) ေျမႇာက္ခ်ီ-ေျမႇာက္တင္-ေျမႇာက္ပင့္-ခ်ီမ-အပ္ေသာ။ (၂) (က) ႏွင္ထုတ္အပ္ေသာ၊ သူ။ (ခ) ပယ္ရွား-ပယ္ထုတ္-အပ္ေသာ။ (ခ) ဥကၡိတၱပလိဃ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkhitta:ဥကၡိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√ခိပ္+တ)
တင္ထားအပ္သည္။ ေျမႇာက္ပင့္အပ္သည္။ ႏွင္ထုတ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,