Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ukkhipati:[ud-khipati] 舉(起,出),舉罪.pp.ukkhitta; pass.ukkhipiyati; caus.ukkhipāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ukkhipati:[ud-khipati] 挙げる,挙罪す.pp.ukkhitta; pass.ukkhipiyati; caus.ukkhipāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ukkhipati,(u + khip + a),1.升起,舉起,猛地舉起。 2.中止。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ukkhipati,(u出+khip拋+a),1.升起,舉起,猛地舉起。2.中止。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkhipati: ukkhipati(kri)
ဥကၡိပတိ(ႀကိ)
«u+khipa+a+ti»
[ဥ+ခိပ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkhipati:[u + khip + a] 1.raises,holds,or throws up; 2.suspends.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkhipati,[ut + khipati,kṣip].To hold up,to take up J.I,213; IV,391:VI,350; Vism.4 (satthaṁ); PvA.265.A t.t.of canon law,to suspend (a bhikkhu for breach of rules) Vin.IV,309; Pug.33.--ukkhipiyati to be suspended Vin.II,61.Caus.II.ukkhipāpeti to cause to be supported J.I,52; II,15,38; III,285,436.-- pp.ukkhitta,ger.ukkhipitvā as adv.“upright” Vism.126.(Page 125)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ukkhipati:To throw upwards,raise,lift; to get rid of,eject
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKKHIPATI:(u+khip+a) đưa lên,cầm lên,liệng lên,treo lên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ukkhipati:ðuổi ra,tống khứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkhipati:ဥကၡိပတိ(ႀကိ)
[ဥ+ခိပ+အ+တိ]
(၁) (က) ေျမႇာက္၏၊ ေျမႇာက္ခ်ီ-ေျမႇာက္တင္-၏။ (ခ) ေျမႇာက္၏၊ (အထက္သို႔) ပစ္ေျမႇာက္-ပစ္လႊင့္-၏။ (ဂ) ေျမႇာက္၏၊ ေထာင္၏၊ ေမာ္၏။ (ဃ) ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ခ်ီးပင့္၏။ (၂) ပယ္၏၊ ပယ္ရွား-ပယ္ထုတ္-ႏွင္ထုတ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkhipati:ဥကၡိပတိ (ဥဒ္√ခိပ္)
ပင့္ေျမႇာက္၏။ ပင့္ခ်ီ၏။ ထူ၏။ ေထာင္၏။ ေမာ္၍ ၾကည့္၏။ ရြက္ေဆာင္၏။ ႂကြ၏။ ပစ္လႊင့္၏။ ႏွင္ထုတ္၏။ စြန္႔ပစ္၏။ ရြက္၏။ ေကာ္၏။
ဘမုကံ ဥကၡိပတိ၊ မ်က္ေမွာင္ကို ခ်ီ၏။ မ်က္စပစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,