Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkhepanīyakamma: ukkhepanīyakamma(na)
ဥေကၡပနီယကမၼ(န)
«ukkhepanīya+kamma»
[ဥေကၡပနီယ+ကမၼ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ukkhepanīyakamma:nghĩa đen là bị bỏ rơi,một cách xử phạt của tăng chúng đối với vị tỳ khưu nào có thái độ ngoan cố hay cố chấp cứng cõi về đời sống giới luật hay về kiến giải giáo lý đương sự tạm thời không được sống trung trú xá với chư tăng,hoặc không được góp mặt trong các buổi sinh hoạt tập thể của tăng chúng nếu vị này hoàn tục sau khi bị xử phạt,thì trước khi muốn thọ giới trở lại cũng phải bày tỏ thái độ hối lỗi về những sai phạm ngày trước của mình được vậy,tăng chúng mới nên chấp nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkhepanīyakamma:ဥေကၡပနီယကမၼ(န)
[ဥေကၡပနီယ+ကမၼ]
ဥေကၡပနီယကံ၊ သံဃာ့ေဘာင္မွ ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဝိနည္းကံ၊ (အာပတ္ကို မ႐ႈျခင္း,မကုစားျခင္း,အရိ႒ရဟန္းကဲ့သို႔ ယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူကို မစြန္႔ျခင္းဟူေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုခု လြန္က်ဴးမႈေၾကာင့္ ထိုလြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းအား ပစၥည္း အာမိသအေပးအယူ ျပဳလုပ္ျခင္း,စာေပက်မ္းဂန္သင္ယူျခင္း,ပို႔ခ်ျခင္း,ရွိခိုးျခင္း,ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း စေသာ ကိစၥႀကီးငယ္တို႔၌ အျခားရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ပါဝင္ပတ္သက္ ဆက္ဆံခြင့္မရွိရေအာင္ သံဃအသင္းအဖြဲ႕မွ ၾကဉ္ဖယ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဝိနည္းကံ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkhepanīyakamma:ဥေကၡပနီယ-ကမၼ (န)
ႏွင္ထုတ္ထိုက္ေသာ ကံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,