Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ukkaṇṭhita,(ukkaṇṭhati 的【過分】),已不滿,已煩躁。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ukkaṇṭhita,(ukkaṇṭhati 的【過分】),已不滿,已煩躁。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkaṇṭhita: ukkaṇṭhita(ti)
ဥကၠဏၭိတ(တိ)
«ukkaṇṭha+ita»
[ဥကၠဏၭ+ဣတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkaṇṭhita:[pp.of ukkaṇṭhati] dissatisfied; fretting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkaṇṭhita,[pp.of ukkaṇṭhati] dissatisfied,regretting,longing,fretting J.I,196; II,92,115; III,185; Miln.281; DhA.IV,66,225; PvA.13 (an°),55,187.(Page 124)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKKAṆṬHITA:[pp] của ukkaṇṭhati thất vọng,bất mãn,bứt rứt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ukkaṇṭhita:ngao ngán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkaṇṭhita:ဥကၠဏၭိတ(တိ)
[ဥကၠဏၭ+ဣတ]
ဆင္းရဲၿငိဳျငင္စြာ အသက္ေမြးရျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ လည္တေမာ့ေမာ့ ျဖစ္ေနျခင္း-မေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း-သို႔ေရာက္ေသာ၊ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ မေပ်ာ္ေမြ႕ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkaṇṭhita:ဥကၠဏၭိတ (တိ)
ၿငီးေငြ႕သည္။ ဆန္႔က်င္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,