Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ukkūla:a.[ud-kūla] 上坡的,高的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ukkūla:a.[ud-kūla] 上り坂の,高き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ukkūla,【形】陡峭的,險峻的,傾斜的,有坡度的。 Ukkoṭeti,【中】 藉由帶賄賂等背叛正義。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ukkūla,【形】陡峭的,險峻的,傾斜的,有坡度的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkūla: ukkūla(ti)
ဥကၠဴလ(တိ)
«u+kūla»
[ဥ+ကူလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkūla:[adj.] steep; sloping up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkūla,(adj.) [ud + kūla] sloping up,steep,high (opp.vikkūla) A.I,35 sq.; Vism.153 (nadi); SnA 42.Cp.utkūlanikūla-sama Lal.V.340.(Page 125)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKKŪLA:[a] dốc,dốc đứng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkūla:ဥကၠဴလ(တိ)
[ဥ+ကူလ]
ျမင့္ေသာကမ္း,တူေသာ၊ ျမင့္သည္၏ အျဖစ္ရွိေသာ (အရပ္)၊ ျမင့္ရာအရပ္၊ ကုန္းျမင့္။ ဥကၠဴလဝိကၠဴလ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkūla:ဥကၠဴလ (န)
ျမင့္ေသာ ေျမအရပ္။ ျမင့္ရာ ဌာန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkūla:ဥကၠဴလ (တိ)
အထက္သို႔ တက္သည္။ မို႔မို႔ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,