Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ukkāra:m.[<ud-kṛ,ukkarati 排泄] 大便,糞.cf.uccāra.
パーリ語辞典 水野弘元著
ukkāra:m.[<ud-kṛ,ukkarati 排泄す] 大便,糞 cf.uccāra.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ukkāra,【陽】(家畜的)糞,排泄物。 ~bhūmi,【陰】糞堆,不潔凈的地方。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ukkāra,【陽】(家畜的)糞,排泄物。ukkārabhūmi,【陰】糞堆,不潔凈的地方。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ukkāra: ukkāra(pu)
ဥကၠာရ(ပု)
«ava+kira+ṇa.,ṭī.275»
[အဝ+ကိရ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ukkāra:[m.] dung; excrement.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ukkāra,[fr.ud + kṛ “do out”] dung,excrement J.IV,485,otherwise only in cpd.ukkāra-bhūmi dung-hill J.I,5,146 (so read for ukkar°),II.40; III,16,75,377; IV,72,305; Vism.196 (°ûpama kuṇapa); DhA.III,208.Cp.uccāra.(Page 125)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UKKĀRA:[m] phân bò,phân người --bhūmi [f] đống phân,chỗ nhơ nhớp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ukkāra:ဥကၠာရ(ပု)
[အဝ+ကိရ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၅]
(က) မစင္၊ က်င္ႀကီး။ (ခ) မစင္တြင္း၊ က်င္ႀကီးတြင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ukkāra:ဥကၠာရ (ပ) (ဥဒ္√ကရ္+ဏ)
တိရစၧာန္ေခ်း။ မစင္။ က်င္ႀကီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,