Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ujuka:ujjuka a.[uju-ka] 正的,端直的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ujuka:ujjuka a.[uju-ka] 正しき,端直の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ujuka,ujjuka a.[uju-ka] 正しい,端直の
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ujuka,(梵rujaka),【形】真直的,真正直的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ujuka: ujuka(ti)
ဥဇုက(တိ)
«uju+ka»
[ဥဇု+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ujuka:[adj.] straight; up-right.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ujuka,& Ujjuka (adj.) [uju + ka] straight,direct,upright M.I,124; S.I,33 (ujuko so maggo,the road to Nibbāna),260 (citta); IV,298; V,143,165; J.I,163; V,297 (opp.khujja); DhA.I,18 (°magga); Sdhp.321.--anujjuka crooked,not straight S.IV,299; J.III,318.(Page 128)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ujuka:ngay ngắn,thẳng lưng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ujuka:ဥဇုက(တိ)
[ဥဇု+က]
(က) ေျဖာင့္-ေျဖာင့္မတ္-ေျဖာင့္တန္း-ေသာ။ (ခ) ေျဖာင့္မတ္-႐ိုးေျဖာင့္-ေသာ။ (ဂ) ေျဖာင့္မတ္-ေျဖာင့္မွန္-ေသာ။ (ဃ) ေျဖာင့္ေသာ၊ မုခ်တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ujuka:ဥဇု-က (တိ)
ေျဖာင့္သည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။
ဥဇုကံ၊ ေျဖာင့္စြာ။ ေျဖာင့္မတ္စြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,