Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uju:ujju a.[Sk.ṛju.cf.ajjava] 正的,正直的,質直的.-gata 正直地行走的,正行的.-bhūta 已變成正直的,正的.-vipaccanīka 正直地(率性直接地)反對的.
パーリ語辞典 水野弘元著
uju:ujju a.[Sk.ṛju.cf.ajjava] 正しき,正直の,質直の.-gata 正しく行ける,正行の.-bhūta 正直になれる,正しき.-vipaccanīka 正反対の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uju,ujuka,【形】 直的,垂直的。 ~gata,~bhūta,【形】 直的,正直的生活。 ~tā,【陰】 正直,率直。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uju,ujju,(Vedic rju,also rjyati,irajyate to stretch out),【形】直的,垂直的。A.2.4./I,63.︰“Sekho asekho ca imasmiṁ loke,āhuneyyā yajamānānaṁ honti.Te ujjubhūtā kāyena,vācāya uda cetasā.Khettaṁ taṁ yajamānānaṁ,ettha dinnaṁ mahapphalan”ti.(在此世間有學與無學,堪受施者之崇拜(、供奉),(因為他們)身正直、語正直、意也正直,施予此(福)田此處的布施得大果。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
uju: 挺直、直立
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uju: uju(ti)
ဥဇု(တိ)
«aja+u.a upru.,ṭī.7va8.ara+ju.ara u pru.ṇvādi.45.uju+u¿.nīti,dhā.47 (kaju-saṃ)»
[အဇ+ဥ။ အကို ဥျပဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၈။ အရ+ဇု။ အရကို ဥ ျပဳ။ ဏြာဒိ။၄၅။ ဥဇု+ဥ¿။ နီတိ၊ဓာ။၄၇ (ကဇု-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uju:[adj.] straight; up-right.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uju,& Ujju (adj.) [Vedic ṛju,also ṛjyati,irajyate to stretch out:cp.Gr.o]rέgw to stretch; Lat.rego to govern; Goth.ufrakjan to straighten up; Ohg.recchen = Ger.recken = E.reach; Oir.rēn span.See also P.ajjava] straight,direct; straightforward,honest,upright D.III,150 T.ujja),352 (do.) 422,550; Vv 187 (= sabba-jimha-vaṅka-kuṭilabhāv’âpagama-hetutāya u.VvA.96); Pug.59; Vbh.244 (ujuṁ kāyaṁ paṇidhāya); Vism.219 (uju avaṅka akuṭila); DA.I,210 (id.),KhA 236; DhA.I,288 (cittaṁ ujuṁ akuṭilaṁ nibbisevanaṁ karoti); VvA.281 (°koṭi-vaṅka); PvA.123 (an°).

--aṅgin (ujjaṅgin) having straight limbs,neg.an° not having straight limbs,i.e.pliable,skilful,nimble,graceful J.V,40 (= kañcana-sannibha-sarīra C.); VI,500 (T.anuccaṅgin = anindita-agarahitaṅgin C.).--gata walking straight,of upright life M.I,46; A.III,285 sq.(°citta); V,290 sq.; Sn.350 (ujju°),477 (id.); Dh.108 (ujju°,see DhA.II,234 for interpretation).--gāmin,neg.an° going crooked,a snake J.IV,330.--cittatā straightness,unwieldiness of heart Vbh.350.--diṭṭhitā the fact of having a straightforward view or theory (of life) Miln.257.--paṭipanna living uprightly D.I,192; S.IV,304; V,343; Vism.219.--magga the straight road D.I,235; Vin.V,149; It.104; J.I,344; VI,252; DhA.II,192.--bhāva straightness,uprightness SnA 292,317; PvA.51.--bhūta straight,upright S.I,100,170; II,279,V.384,404; A.II,57; IV,292; J.I,94; V,293 (an°); Vv 3423 (see VvA.155); Pv.I,1010 (= citta-jimha-vaṅkakutīla-bhāva-karānaṁ kilesānaṁ abhāvena ujubhāvappatta PvA.51).--vaṁsa straight lineage,direct descendency J.V,251.--vāta a soft wind Miln.283.--vipaccanīka in direct opposition D.I,1; M.I,402; DA.I,38.(Page 128)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
uju:Straight,right,direct; straightforward,honest,upright
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UJU:ujuka [a] ngay thẳng --gata --bhūta [a] thẳng,sống ngay thẳng --lā [f] sự chánh trực,sự ngay thẳng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uju:ngay ngắn,thẳng đứng,ngay thẳng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uju:ဥဇု(တိ)
[အဇ+ဥ။ အကို ဥျပဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၈။ အရ+ဇု။ အရကို ဥ ျပဳ။ ဏြာဒိ။၄၅။ ဥဇု+ဥ¿။ နီတိ၊ဓာ။၄၇ (ကဇု-သံ)]
(က) ေျဖာင့္-ေျဖာင့္မတ္-ေျဖာင့္တန္း-ေသာ၊ (မေကာက္ေကြးေသာ)။ (ခ) ေျဖာင့္မတ္-႐ိုးေျဖာင့္-ေသာ၊ (မေကာက္က်စ္ေသာ၊ မာယာ သာေဌယ် စေသာ ေကာက်စ္စဉ္းလဲေၾကာင္း တရားမရွိေသာ) (ဂ) ေျဖာင့္မတ္-ေျဖာင့္မွန္-ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
uju:ဥဇု
ဘူ = အဇၨေဝ-ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၌။ ဥဇတိ၊ ဩဇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uju:ဥဇု (တိ)
ေျဖာင့္သည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။
ဥဇံု ကာယံ ပဏိဓာယ၊ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္စြာ ထား၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,