Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ujjhāpeti:[ujjhāyati 的 caus.] 嫌恨.
パーリ語辞典 水野弘元著
ujjhāpeti:[ujjhāyati の caus.] 嫌恨す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ujjhāpeti,(u + jhe + āpe),激怒,使人訴苦。 ujjhāpesi,【過】。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ujjhāpeti,(u出+jhe +āpe),激怒,使人訴苦。ujjhāpesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ujjhāpeti: ujjhāpeti(kā,kri)
ဥဇၩာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«ava+cye+ṇāpe+ti»
[အဝ+ေစ်+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ujjhāpeti:[u + jhe + āpe] irritates; makes one complain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ujjhāpeti,[Caus.of ujjhāyati] to harass,vex,irritate M.I,126; S.I,209 (“give occasion for offence”); Vin.IV,38 (cp.p.356); J.V,286; PvA.266.(Page 128)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UJJHĀPETI:(u+jhe+a) chọc tức,than phiền [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ujjhāpeti:ဥဇၩာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အဝ+ေစ်+ဏာေပ+တိ]
ကဲ့ရဲ႕၏။ (က) ေအာက္တန္းစားဟု အမွတ္ျပဳလ်က္ၾကည့္႐ႈေစ၏။ (ခ) ယုတ္မာသူ၏ အျဖစ္ျဖင့္ ၾကံစည္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ujjhāpeti:ဥဇၩာေပတိ (ကာ)
အမ်က္ထြက္ေစ၏။ဥဇၩာယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,