Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ujjhāpanaka: ujjhāpanaka(na)
ဥဇၩာပနက(န)
«ujjhāpana+ka»
[ဥဇၩာပန+က]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ujjhāpanaka,(adj.) [fr.ujjhāpana] one who stirs up another to discontent Vin.IV,38.(Page 128)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ujjhāpanaka:việc sĩ nhục người khác bằng một cách thức chà đạp nào đó tỳ khưu cố ý làm nhục bạn tu sẽ phạm tội ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ujjhāpanaka:ဥဇၩာပနက(န)
[ဥဇၩာပန+က]
ေအာက္တန္းစားဟု အမွတ္ျပဳလ်က္ ၾကည့္႐ႈေစေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ-ယုတ္မာသူ၏ အျဖစ္ျဖင့္ ၾကံစည္ေစေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-စကား၊ ကဲ့ရဲ႕စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ujjhāpanaka:ဥဇၩာပန-က (တိ)
အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္တတ္ေသာ။ ကဲ႔ရဲ႕႐ႈတ္ခ်တတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,