Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ujjhāna:n.[ud-jhāna ] 嫌責,不滿.-saññin,-saññika 有不滿的想法的,嫌責的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ujjhāna:n.[ud-jhāna ] 嫌責,不満.-saññin,-saññika 不満の想ある,嫌責の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ujjhāna,【中】 生氣,訴苦,抱怨。 ~saññī,【形】有責備意向的。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ujjhāna,【中】生氣,訴苦,抱怨。ujjhānasaññī,【形】有責備意向的,找喳(faultfinder)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ujjhāna: ujjhāna(na)
ဥဇၩာန(န)
«ava+cye+yu»
[အဝ+ေစ်+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ujjhāna:[nt.] taking offence; complaining.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ujjhāna,(nt.) [ud + jhāna1 or jhāna2?] -- 1.taking offence,captiousness Dh.253 (= paresaṁ randha-gavesitāya DhA.III,377); Miln.352 (an°-bahula).-- 2.complaining,wailing J.IV,287.

--saññin --saññika irritable S.I,23; Th.1,958; Vin.II,214,cp.IV.194; Dpvs II.6; DhA.III,376 (°saññitā irritability).(Page 128)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UJJHĀNA:[nt] sự bất bình,sự giận,sự than phiền
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ujjhāna:ဥဇၩာန(န)
[အဝ+ေစ်+ယု]
(က) ကဲ့ရဲ႕ေၾကာင္းျဖစ္ေသာစိတ္။ (ခ) ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။ ဥဇၩာနသညီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ujjhāna:ဥဇၩာန (န)
ကဲ႔ရဲ႕ျခင္း။ ညည္းတြားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,