Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ujjagghati:[ud-jagghati] 嘲笑,嘲弄,高笑(高聲大笑).
パーリ語辞典 水野弘元著
ujjagghati:[ud-jagghati] 嘲笑す,嘲弄す,高笑す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ujjagghati,(u + jaggh + a) 大聲地笑。 ujjagghi,【過】。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ujjagghati,(u出+jaggh+a) 大聲地笑。ujjagghi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ujjagghati: ujjagghati(kri)
ဥဇၨဂၣတိ(ႀကိ)
«u+jaggha+a+ti»
[ဥ+ဇဂၣ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ujjagghati:[u + jaggh + a] laughes aloud.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ujjagghati,[ud + jagghati] to laugh at,deride,mock,make fun of Vin.III,128; Th.2,74 (spelt jjh = hasati ThA.78); A.III,91 (ujjh°,v.l.ujj°) = Pug.67 (= pāṇiṁ paharitvā mahāhasitaṁ hasati Pug.A 249).(Page 128)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UJJAGGHATI:(u+jaggh+a) cười to lên [aor] --ghi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ujjagghati:giỡn hớt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ujjagghati:ဥဇၨဂၣတိ(ႀကိ)
[ဥ+ဇဂၣ+အ+တိ]
က်ယ္ေလာင္စြာ-ျပင္းစြာ-ရယ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ujjagghati:ဥဇၨဂၣတိ (ဥဒ္√ဇဂၣ္)
ျပင္းစြာ ရယ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,