Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uggata:a.[uggacchati 的 pp.] 已上昇的,已上行的,高的.
パーリ語辞典 水野弘元著
uggata:a.[uggacchati の pp.] 上昇せる,上行せる,高き.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uggata:a.[uggacchati の pp.] 上昇した,上行せる,高い,そびえ立つ; 際会した,遭遇した
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uggata,(uggacchati 的【過分】),已升起,已高,已高高。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uggata,(uggacchati 的【過分】),已升起,已高。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uggata: uggata(pu)
ဥဂၢတ(ပု)
«u+gamu+ta.yādicchaka»
[ဥ+ဂမု+တ။ယာဒိစၧကနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uggata: uggata(ti)
ဥဂၢတ(တိ)
«u+gamu+ta»
[ဥ+ဂမု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uggata:[pp.of uggacchati] risen; high; lofty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uggata,[pp.of uggacchati] come out,risen; high,lofty,exalted J.IV,213 (suriya),296 (°atta),490; V,244; Pv IV.14 (°atta one who has risen = uggata-sabhāva samiddha PvA.220); VvA.217 (°mānasa); DA.I,248; PvA.68 (°phāsuka with ribs come out or showing,i.e.emaciated,for upphāsulika).Cp.acc°.(Page 126)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Uggata:1.Uggata.-See Ugga (4).

2.Uggata.-A khattiya of the city of Sumangala (3),father of Sujāta Buddha.J.i.38; Bu.xiii.20.

3.Uggata.-The Kālinga king who,with Bhīmaratha,king of Sañjayantī,and Atthaka,king of Hastināpura,sought the Bodhisatta Sarabhanga to learn from him where the kings Kalābu,Nālikira,Ajjuna and Dandakī had been born after the destruction of themselves and their kingdoms as a result of their ill-treatment of holy men.J.v.135ff.

Their story is given in the Sarabhanga Jātaka.

The scholiast of the Jātaka (J.v.137) takes Uggata to be not the name of the Kālinga king but a descriptive epithet,and explains it by saying cando viya suriyo viya ca pākato paññāto.

The Mahāvastu (iii.364f),however,definitely mentions Ugga as the name of the king,in the same way as Bhīmaratha and Asthamaka (Atthaka),and gives the capitals of the two latter as Sañjayantī and Hastināpura respectively.

4.Uggata.-King during the time of Sobhita Buddha.He built a vihāra named Surinda at Sunandavatī and another named Dhammaganārāma at Mekhalā and dedicated them to the Buddha and the Order.At the festival of dedication of the former one hundred crores became arahants and at that of the latter,ninety crores (Bu.vii.9f; BuA.139).

5.Uggata.-Twenty-nine kappas ago there were sixteen kings of the name of Uggata,all previous incarnations of the Thera Citakapūjaka.Ap.i.151.

6.Uggata.-King of one thousand and fifty-one kappas ago; a previous life of Dhajadāyaka Thera.Ap.i.109.

7.Uggata.-Fourteen kappas ago there were four kings named Uggata,previous births of Parappasādaka (Ap.i.114) or Bhūta (ThagA.i.494) Thera.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UGGATA:[pp] của uggacchati đã lên cao,đã cao,dốc đứng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uggata:ဥဂၢတ(တိ)
[ဥ+ဂမု+တ]
(၁) (က) တက္ေသာ၊ ထြက္ေပၚလာေသာ။ (ခ) တက္ေသာ၊ ျမင့္တက္ေသာ၊ အထက္သို႔ျမင့္ေသာ။ (ဂ) အထက္သို႔ လြင့္တက္ေသာ။ (ဃ) စိုက္ထူ-စိုက္ေထာင္-အပ္ေသာ။ (၂) ထင္ရွား-ေက်ာ္ေစာ-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uggata:ဥဂၢတ(ပု)
[ဥ+ဂမု+တ။ယာဒိစၧကနာမ္]
ဥဂၢတမည္ေသာ သူ။ (၁) ဥဂၢတသူေဌး၊ သံဃာေတာ္တို႔အား ဆည္းကပ္ လုပ္ေကြၽးရာ၌ ဧတဒဂ္ရ (သံဃုပ႒ာက ဧတဒဂ္ရ) ေသာ ဥဂၢတသူေဌး။ (၂) ဥဂၢတမင္း။ (က) ေသာဘိတဘုရားရွင္ လက္ထက္ သုနႏၵၿမိဳ႕၌ သုနႏၵမည္ေသာ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းေသာ ဥဂၢတမင္း။ (ခ) သုဇာတဘုရားရွင္၏ ခမည္းေတာ္ဥဂၢတမင္း။ (၃) ဥဂၢတစၾကဝေတးမင္း။ (က) ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္လက္ထက္၌ အလံတံခြန္လွဴဒါန္းဖူး၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားက ဥဂၢတမည္ေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္လတၱံ႕ဟု ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားခံရေသာမင္း။ (ခ) ဤကမ႓ာမွ ၁၄-ကမ႓ာထက္က ျဖစ္ၾကေသာ ဥဂၢတစၾကဝေတးမင္း ၄-ဦး။ (ဂ) ဤကမ႓ာမွ ၂၉-ကမ႓ာထက္၌ျဖစ္ၾကေသာ ဥဂၢတစၾကာမင္း ၁၆-ဦး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uggata:ဥဂၢတ (န)
တက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uggata:ဥဂၢတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√ဂမ္+တ)
အထက္သို႔ တက္သည္။ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္။ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားသည္။ ျမင့္သည္။ အန္သည္။
အ႐ုေဏ ဥဂၢေတ၊ အ႐ုဏ္တက္သည္ရွိေသာ္။ သုရိေယာ ဥဂၢေတာ၊ ေနသည္ ထြက္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,