Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uggacchati:[ud-gam] 昇,上昇.aor.uggacchiṃ; ger.uggañchitvāna; pp.uggata.
パーリ語辞典 水野弘元著
uggacchati:[ud-gam] 昇る,上昇す.aor.uggacchiṃ; ger.uggañchitvāna; pp.uggata.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uggacchati,(u + gam + a) 升,上升。 uggacchi,【過】。(p64)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uggacchati,(u出+gam去+a) 升,上升。uggacchi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uggacchati: uggacchati(kri)
ဥဂၢစၧတိ(ႀကိ)
«ava+gamu+a+ti»
[အဝ+ဂမု+အ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uggacchati: uggacchati(kri)
ဥဂၢစၧတိ(ႀကိ)
«u+gamu+a+ti»
[ဥ+ဂမု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uggacchati:[u + gam + a] rises; goes up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uggacchati,[ud + gam] to rise,get up out of (lit.& fig.) Th.1,181; aruṇe uggacchante at sunrise VvA.75; Pv IV.8; Vism.43,ger.uggañchitvāna Miln.376.-- pp.uggata (q.v.).(Page 126)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UGGACCHATI:(u+gam+a) nổi lên,đi lên [aor] --chi lên cao,tăng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uggacchati:ဥဂၢစၧတိ(ႀကိ)
[ဥ+ဂမု+အ+တိ]
(က) အထက္သို႔တက္၏။ (ခ) တက္လာ၏။ (ဂ) ထလာ၏။ (ဃ) ေပၚထြက္-ထြက္ျပဴ-လာ၏။ (င) ပ်ံ႕ႏွံ႔၏။ (စ) အန္ထြက္၏။ (ဆ) ႂကြတက္လာ၏၊ ေျမာက္တက္လာ၏။ (ဇ) ျမင့္တက္၏။ (စ်) ထြက္ေျမာက္၏၊ ေက်ာ္လြန္၏။ (ည) ေပၚတက္လာ၏။ (ဋ) ပ်ံတက္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uggacchati:ဥဂၢစၧတိ(ႀကိ)
[အဝ+ဂမု+အ+တိ]
သက္ေလ်ာ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uggacchati:ဥဂၢစၧတိ (ဥဒ္√ဂမ္)
တက္၏။ အထက္သို႔ တက္၏။ ေပါက္၏။ အန္၏။
ဥဒကဝ႗ိ ဥဂၢၪၧိ၊ ေရေၾကာင္းသည္ အထက္သို႔ တက္၏။ ေဝဇယေႏၲာ နာမ ပါသာေဒါ ဥဂၢၪၧိ၊ ေဝဇယႏၲာ အမည္ရွိေသာ ျပာသာဒ္သည္ ေပါက္၏။ မုခေတာ ေလာဟိတံ ဥဂၢၪၧိ၊ ခံတြင္းမွ ေသြးအန္၏။ အ႐ုေဏ ဥဂၢစၧေႏၲ၊ ေနအ႐ုဏ္တက္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,