Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
udukkhala:m.n.[Sk.ulūkhalā] 臼.
パーリ語辞典 水野弘元著
udukkhala:m.n.[Sk.ulūkhalā]  臼(うす).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Udukkhala,【陽,中】 灰泥。(p69)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Udukkhala,(Sk.ulukhala),【陽】【中】研缽(a mortar)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
udukkhala: udukkhala(na)
ဥဒုကၡလ(န)
«(1) uddhaṃ+kha.uddhaṃ udu kha- khala pru,dvepru.uddhaṃ khamassa udukkhalaṃ.,1.47.,pañcikāsya,1.47-.(2) uddha+mukha+ala.dha ma khye,u akalā.kha ala pa.uddhaṃ mukha massātiudukkhalaṃ.nīti,sutta.1339.(udūkhalaç ulūkhala-saṃ).»
[(၁) ဥဒၶံ+ခ။ ဥဒၶံ ကို ဥဒု ခ-ကို ခလ ျပဳ၊ ေဒြေဘာ္ျပဳ။ ဥဒၶံ ခမႆ ဥဒုကၡလံ။ ေမာဂ္၊၁။ ၄၇။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာႏွင့္သ်၊ ၁။ ၄၇-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) ဥဒၶ+မုခ+အလ။ ဓႏွင့္ မကို ေခ်၊ ဥေနာင္ အကလာ။ ခ ေနာင္ အလ ပစၥည္းသက္။ ဥဒၶံ မုခ မႆာတိဥဒုကၡလံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၃၉။ (ဥဒူခလ,ဥလူခလ-သံ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
udukkhala:[m.; nt.] a mortar.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Udukkhala,(m.& nt.) [Sk.ulukhala] a mortar Vin.I,202 (+ musala pestle); J.I,502; II,428; V,49; II,161,335; Ud.69 (m; + musaḷa); DhA.II,131 (°sala); Vism.354 (in comp.).The relation between udukkhala and musala is seen best from the description of eating at Vism.344 and DA.I,200,where the lower teeth play the role of ud.,the upper teeth act as m.,while the tongue takes the part of a hand.On this passage & other connections as well as etym.see Morris J.P.T.S.1893,37.(Page 135)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDUKKHALA:[m] [nt] cái cối
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
udukkhala:cối giã gạo tăng ni được phép sử dụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
udukkhala:ဥဒုကၡလ(န)
[(၁) ဥဒၶံ+ခ။ ဥဒၶံ ကို ဥဒု ခ-ကို ခလ ျပဳ၊ ေဒြေဘာ္ျပဳ။ ဥဒၶံ ခမႆ ဥဒုကၡလံ။ ေမာဂ္၊၁။ ၄၇။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာႏွင့္သ်၊ ၁။ ၄၇-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) ဥဒၶ+မုခ+အလ။ ဓႏွင့္ မကို ေခ်၊ ဥေနာင္ အကလာ။ ခ ေနာင္ အလ ပစၥည္းသက္။ ဥဒၶံ မုခ မႆာတိဥဒုကၡလံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၃၉။ (ဥဒူခလ,ဥလူခလ-သံ)။]
ဆုံ၊ (စပါး,င႐ုပ္သီး စသည္တိုကို ထည့္၍ ေထာင္းရာ ျဖစ္ေသာ ဆုံ။ (က) ဆုံငယ္၊ ပုရစ္တြင္း၊ ဆုံႏွင့္ တူေသာ တြင္းငယ္။ (တိုင္စသည္ စိုက္ထူးရန္ ထြင္းထားေသာ အေပါက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
udukkhala:ဥဒုကၡလ (န)
ဆံု။ ပုရစ္တြင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,