Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uddosita:m.小屋,屋舎.
パーリ語辞典 水野弘元著
uddosita:m.小屋,屋舎.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
uddosita:原:小屋;屋舍 訂正:儲藏室;車庫;倉庫--VinA.iii,p.654. 頁碼:第62頁
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddosita,[Derivation uncertain.Cp.Müller P.Gr.42] shed,stable (?) Vin.I,140; II,278; III,200; IV,223.(Page 136)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
uddosita:phòng chứa đồ,được đức phật cho phép,đặc biệt ở trú xứ ni chúng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddosita:ဥေဒၵါသိတ (န) (ဥဒဝသိတ,ဥဒ္+အဝသိတ)
ဘ႑ာတိုက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,