Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uddhumāyati:[ud-dhmā] 脹,腫,鼓起,膨脹.aor.uddhumāyi; pp.uddhumāta,uddhumāyita.
パーリ語辞典 水野弘元著
uddhumāyati:[ud-dhmā] ふくれる,膨張す.aor.uddhumāyi; pp.uddhumāta,uddhumāyita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uddhumāyati,(u + dhum + ya),腫起來,噴出。 ~māyi,【過】。 uddhumāyita,【過分】。(p70)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uddhumāyati,(u出+dhum+ya),腫起來,噴出。uddhumāyi,【過】。uddhumāyita,【過分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddhumāyati: uddhumāyati(kri)
ဥဒၶဳမာယတိ(ႀကိ)
«u+dhamā()+ā+ti»
[ဥ+ဓမာ()+အာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddhumāyati:[u + dhum + ya] swells up; puffs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddhumāyati,[ud + dhmā,see dhamati & remarks on uddhacca] to be blown up,to swell up,rise; aor.°āyi J.III,26; VvA.76; ger.°ājitvā J.II,18; DhA.I,126.-- pp.uddhumāta & °āyita (q.v.).(Page 137)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
uddhumāyati:To be blown up,and hence to be swollen
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDDHUMĀYATI:(n+dhum+ya) sưng lên,phồng lên [aor] --māyi [pp] --māyita
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddhumāyati:ဥဒၶဳမာယတိ(ႀကိ)
[ဥ+ဓမာ()+အာ+တိ]
ေဖာင္းႂကြ၏ ဖူးေရာင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddhumāyati:ဥဒၶဳမာယတိ (ဥဒ္√ဓၼာ)
ဖူးဖူးေရာင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,