Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uddhata:a.[cf.uddhacca] 已掉舉的,心浮動不沈著的.
パーリ語辞典 水野弘元著
uddhata:a.[cf.uddhacca] 掉舉せる,うわつける.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uddhata:a. 掉挙した,うわついた. cf.uddhacca. -avūpasanta-citta掉挙非寂静心
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uddhata,【過分】 已搖動,已傲慢。(p69)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uddhata,【過分】已搖動,已傲慢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddhata: uddhata(ti)
ဥဒၶတ(တိ)
«u+dhara+ta»
[ဥ+ဓရ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddhata: uddhata(ti)
ဥဒၶတ(တိ)
«u+hana+ta.hana gatiyaṃ,uddhaṃ uddhaṃ hanati gacchatīti uddhato,to,hanassa dho asarūpadvittaṃ.,ṭī,169»
[ဥ+ဟန+တ။ ဟန ဂတိယံ၊ ဥဒၶံ ဥဒၶံ ဟနတိ ဂစၧတီတိ ဥဒၶေတာ၊ ေတာ၊ ဟနႆ ေဓာ အသ႐ူပဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၉]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddhata:[pp.] agitated; haughty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddhata,[pp.of uddharati1; as to its relation to uddhaṭa see remarks under uddhacca].-- 1.lifted up,raised,risen,high (of the sun,only in this special phrase u.aruṇo) Vin.II,236; Ud.27 (vv.ll.uggata & uddhasta).‹-› 2.unbalanced,disturbed,agitated,shaken S.I,61 (+ unnaḷa “muddled in mind & puffed up” trsl.),204 (id.) V.112 (līnaṁ cittaṁ uddhataṁ c.),114 = Vism.133,269; A.II,23; III,391; V,93 sq.,142,163; It.72; Th.2,77 (so read with v.l.,T.has uddhaṭa; ThA.80 explns. as nān’ārammaṇe vikkhitta-citta asamāhita); Nd2 433 (+ avūpasanta-citto); Pug.35 (= uddhaccena samannāgata Pug.A 217).--an° well balanced,not shaken,calm,subdued M.I,470; A.II,211; V,93 sq.,104; Sn.850 (= uddhaccavirahita SnA 549); Dh.363 (= nibbutacitto DhA.IV,93); J.V,203; Vv 648.-- See also ubbhata.(Page 136)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDDHATA:[pp] phóng dật,kiêu căng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uddhata:tháo động,phóng túng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddhata:ဥဒၶတ(တိ)
[ဥ+ဟန+တ။ ဟန ဂတိယံ၊ ဥဒၶံ ဥဒၶံ ဟနတိ ဂစၧတီတိ ဥဒၶေတာ၊ ေတာ၊ ဟနႆ ေဓာ အသ႐ူပဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၉]
(၁) တုန္လႈပ္ေသာ၊ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ မၿငိမ္သက္ေသာ၊ သူ။ (အခ်ိဳ႕ေနရာ၌ စိတ္ရ၏)။ (၂) ေထာင္လႊား တက္ႂကြေသာ၊ ပလႊားဝါႂကြားေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddhata:ဥဒၶတ(တိ)
[ဥ+ဓရ+တ]
(က) အထက္သို႔ ေဆာင္အပ္- ထုတ္ေဆာင္အပ္- ေကာက္ယူအပ္-ေသာ။ (ခ) ႏုတ္ယူ-ဆြဲႏုတ္-အပ္ေသာ။ (ဂ) ဆယ္ယူအပ္ေသာ။ (ဃ) ႂကြခ်ီအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddhata:ဥဒၶတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√ဓရ္+တ)
ထုတ္အပ္သည္။ သိမ္းဆည္းအပ္သည္။ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ ရွိသည္။ ပ်ံ႕လြင့္သည္။
သႆာနံ ဥဒၶတကာေလ၊ ေကာက္တို႔ကို သိမ္းဆည္းၿပီးေသာ အခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,