Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uddharaṇa:n.挙出,引上げる,救助
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uddharaṇa,【中】 升高,拉出,連根拔起。(p69)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uddharaṇa,【中】升高,拉出,連根拔起。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddharaṇa: uddharaṇa(na)
ဥဒၶရဏ(န)
«uddharaṇa+khaṇa»
[ဥဒၶရဏ+ခဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddharaṇa: uddharaṇa(na)
ဥဒၶရဏ(န)
«u+dhara+yu»
[ဥ+ဓရ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddharaṇa:[nt.] lifting; pulling out; uprooting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddharaṇa,(nt.) [abstr.fr.uddharati] -- 1.taking up,lifting,raising Miln.307 (sass°-samaya the time of gathering the corn; to uddharati 1.but cp.in same meaning uddhaṭa from uddharati 2).DA.I,192.-- 2.pulling or drawing out (cp.uddharati 2) Vin.III,29.See also ubbahati2.(Page 137)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDDHARAṆA:[nt] sự kéo lên,kéo ra,sự nhổ lên (cây có rễ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddharaṇa:ဥဒၶရဏ(န)
[ဥ+ဓရ+ယု]
(က) ထုတ္ေဆာင္ႏုတ္-ျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္း။ (ဃ) ထိုးသုတ္ဖမ္းယူျခင္း။ (င) ထုတ္ဆယ္ကယ္တင္ျခင္း။ (တိ) (၂) ထုတ္ဆာင္- ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားရာျဖစ္ေသာ။ (က) ထုတ္ေဆာင္ ႏုတ္-ျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddharaṇa:ဥဒၶရဏ(န)
[ဥဒၶရဏ+ခဏ]
ႂကြ-ခ်ီမ-ရာျဖစ္ေသာ ခဏ၊ (ေျခေထာက္) ႂကြေျမႇာက္ဆဲ ခဏ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddharaṇa:ဥဒၶရဏ (န) (ဥဒ္√ဓရ္+ယု)
ေကာက္ယူျခင္း။ ပင့္မျခင္း။ ႏုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,