Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uddhacca:n.[uddhata-ya,BSk.auddhatya] 掉舉,心浮動不沈著.
パーリ語辞典 水野弘元著
uddhacca:n.[uddhata-ya,BSk.auddhatya] 掉舉,心のうわつき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uddhacca,【中】 分心,慌張,傲慢。(p69)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uddhacca,(‹u上+dhu抖落),【中】分心,慌張,掉舉。uddhaccakukkucca,掉舉.懊悔。古譯作:調戲蓋。uddhaccapakatika(=uddhato hoti capalo)﹐有掉舉的性質。Abhidhammatthavibhāvinīṭīkā(阿毘達摩義廣釋)(CS:p.108):Uddhatassa bhāvo uddhaccaṁ,taṁ cittassa avūpasama-lakkhaṇaṁ pāsāṇābhighāta-samuddhata-bhasmaṁ viya.(動搖的狀態,為掉舉;心的不寂靜相,譬如拿起石頭丟灰燼。)。《法集論》Dhammasaṅgaṇī#1165(PTS:1162):什麼是‘掉舉’?那個心掉舉、不寂靜、心的擾亂、心的混亂--這稱為掉舉。(Tattha katamaṁ uddhaccaṁ? Yaṁ cittassa uddhaccaṁ avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṁ cittassa--idaṁ vuccati uddhaccaṁ.) AA.1.2.(CS:p.1.26):Tattha uddhaccaṁ nāma cittassa uddhatākāro.Kukkuccaṁ nāma akatakalyāṇassa katapāpassa tappaccayā vippaṭisāro.( ‘掉舉’為心的作動搖。掉舉:後悔不作善的因緣,作惡的因緣。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
uddhacca: 掉舉、不平衡、激動、焦躁不安、慌張
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddhacca: uddhacca(na)
ဥဒၶစၥ(န)
«(1)uddhata+ṇya.hana=gatiyaṃ,uddhaṃ uddhaṃ hanati gacchatīti uddhato,to,hanassa dho,asarapadvittaṃ,cittaṃ,uddhatassa bhāvo uddhacca.,ṭī,169.(2) u+dhu=dhū+tya.tya pa dhūeiea uī apru,asadisadvelā.uddhaṃ dhunāti kampatīti uddhaccaṃ.uddhaṃ uddhaṃ dhūnanaṃ uddhaccaṃ.ka.638.nīti,sutta.1255,1265.(ddhatya-saṃ)»
[(၁)ဥဒၶတ+ဏ်။ ဟန=ဂတိယံ၊ ဥဒၶံ ဥဒၶံ ဟနတိ ဂစၧတီတိ ဥဒၶေတာ၊ ေတာ၊ ဟနႆ ေဓာ၊ အသရပဒြိတၱံ၊ စိတၱံ၊ ဥဒၶတႆ ဘာေဝါ ဥဒၶစၥ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၉။ (၂) ဥ+ဓု=ဓူ+တ်။ တ် ပစၥည္းေၾကာင့္ ဓူဓာတ္၏ ဦကို အျပဳ၊ အသဒိသေဒြေဘာ္လာ။ ဥဒၶံ ဓုနာတိ ကမၸတီတိ ဥဒၶစၥံ။ ဥဒၶံ ဥဒၶံ ဓူနနံ ဥဒၶစၥံ။ ကစၥည္းသုတ္။ ၆၃၈။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၂၅၅၊၁၂၆၅။ (ေဩာ္ဒၶတ်-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
uddhacca:'restlessness',belongs to the 10 fetters (saṃyojana,q.v.),and to the 5 hindrances (nīvaraṇa,q.v.).It is one of those 4 mental factors inseparably associated with all unwholesome consciousness (akusala-sādhārana ,q.v.).Cf.Tab.II.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddhacca:[nt.] distraction; flurry; haughtiness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddhacca,(nt.) [substantivised ger.of ud-dharati,ud + dhṛ,cp.uddhaṭa & uddhata.The BSk.auddhatya shows a strange distortion.BSk.uddhava seems to be also a substitute for uddhacca] over-balancing,agitation,excitement,distraction,flurry (see on meaning Dialogues I.82; Dhs.trsln. 119; Cpd.18,45,83).A.I,256,282; III,375,421,449; IV,87; V,142,145,148; D.III,234; S.V,277 sq.; DhSA 260; SnA 492 (in sense of “haughtiness”? for Sn.702 uṇṇata); Nd1 220,501; Ps.I,81,83; II,9,97 sq.; 119,142,145,169,176; Pug.18,59; Dhs.427,429 (cittassa),1159,1229,1426,1482; Vbh.168,369,372,377; Vism.137,469 (= uddhata-bhāva); Sdhp.459.Together with kukkucca “flurry or worry” u.is enumd. as the 4th of the 5th nīvaraṇa’s and as the 9th of the 10 saṁyojana’s (q.v.),e.g.at D.I,71,246; III,49,234,269,278; S.I,99; A.I,3; III,16; V,30; Nd2 379; Dhs.1486.(Page 136)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDDHACCA:[nt] tâm xao lãng,phóng túng,sự bấn loạn tâm thần,tánh ngạo mạn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uddhacca:phóng dật,điệu cử,trạo cử,sự tán tâm,sự phóng túng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddhacca:ဥဒၶစၥ(န)
[(၁)ဥဒၶတ+ဏ်။ ဟန=ဂတိယံ၊ ဥဒၶံ ဥဒၶံ ဟနတိ ဂစၧတီတိ ဥဒၶေတာ၊ ေတာ၊ ဟနႆ ေဓာ၊ အသရပဒြိတၱံ၊ စိတၱံ၊ ဥဒၶတႆ ဘာေဝါ ဥဒၶစၥ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၉။ (၂) ဥ+ဓု=ဓူ+တ်။ တ် ပစၥည္းေၾကာင့္ ဓူဓာတ္၏ ဦကို အျပဳ၊ အသဒိသေဒြေဘာ္လာ။ ဥဒၶံ ဓုနာတိ ကမၸတီတိ ဥဒၶစၥံ။ ဥဒၶံ ဥဒၶံ ဓူနနံ ဥဒၶစၥံ။ ကစၥည္းသုတ္။ ၆၃၈။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၂၅၅၊၁၂၆၅။ (ေဩာ္ဒၶတ်-သံ)]
တုန္လႈပ္သည္၏ အျဖစ္၊ အထက္သို႔ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတရား၊ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddhacca:ဥဒၶစၥ (န) (အ-ကိတ္) (ဥဒ္√ဓရ္+ယ)
စိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,