Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddhaṃsota: uddhaṃsota(ti)
ဥဒၶံေသာတ(တိ)
«(1) uddhaṃ+vāhī+sota.(2) uddhaṃ+gantvā+paṭilabhitabba+sota»
[(၁) ဥဒၶံ+ဝါဟီ+ေသာတ။ (၂) ဥဒၶံ+ဂႏ႖ာ+ပဋိလဘိတဗၺ+ေသာတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddhaṃsota: uddhaṃsota(pu)
ဥဒၶံေသာတ(ပု)
«uddhaṃ+sota»
[ဥဒၶံ+ေသာတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddhaṃsota:[adj.] going upwards in the stream of life.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uddhaṃsota:thượng lưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddhaṃsota:ဥဒၶံေသာတ(ပု)
[ဥဒၶံ+ေသာတ]
အထက္ေရအလ်ဉ္၊ အထက္ေရညာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddhaṃsota:ဥဒၶံေသာတ(တိ)
[(၁) ဥဒၶံ+ဝါဟီ+ေသာတ။ (၂) ဥဒၶံ+ဂႏ႖ာ+ပဋိလဘိတဗၺ+ေသာတ]
အထက္အလ်ဉ္ရွိေသာ။ (က) အထက္ သုဒၶါဝါသဘုံသို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာအလ်ဉ္း,ဝဋ္ဒုကၡအလ်ဉ္ရွိေသာ။ (ဘဝခႏၶာ၌ တပ္မက္ တြယ္တာေသာ တဏွာအလ်ဉ္ႏွင့္ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသးေသာ ဝဋ္ဒုကၡအလ်ဉ္တို႔ေၾကာင့္ ေရွးဦးပဌမ ျဖစ္ရာ သုဒၶါဝါသဘုံမွ စုေတေသလြန္ၿပီးေနာက္ အထက္ သုဒၶါဝါသဘုံ၌ ထပ္၍ ပဋိသေႏၶတည္ေနရဦးမည္ျဖစ္ေသာ)။ (ခ) အထက္သုဒၶါဝါသဘုံသို႔ သြားေရာက္၍- သြားေရာက္မွသာ- ရအပ္လတၱံ႕ေသာ အရဟတၱမဂ္ အလ်ဉ္ရွိေသာ၊ (ေရွးဦး ပဌမျဖစ္ရာ သုဒၶါဝါသဘုံ၌ အရဟတၱမဂ္ကို မရႏိုင္,ထိုဘုံမွ စုေတေသလြန္ ၿပီးေနာက္ အထက္သုဒၶါဝါသဘုံသို႔ေရာက္မွသာ အရဟတၱမဂ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္ စံရ မည္ျဖစ္ေသာ)။ ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddhaṃsota:ဥဒၶံ-ေသာတ (တိ)
အထက္သို႔ ေဆာင္ေသာ အလ်ဥ္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,