Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uddha:uddhaṃ,indecl.[Sk.ūrdhva] 上,後,高,上方.tato uddhaṃ 從那以來(從那之後).-bhāgiya (向)上部分的.-sara 高聲.-sota (向)上流.
パーリ語辞典 水野弘元著
uddha:uddhaṃ,indecl.[Sk.ūrdhva] 上に,後に,高く,上方に.tato uddhaṃ それ以來.-bhāgiya 上分の.-sara 高聲.-sota 上流.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uddha,uddhaṁ indecl. [Sk.ūrdhva] 上に,後に,高く,上方に. uddhamāghātanā死後. tato uddhaṁそれ以来. -gama-vāta 上向風. -bhāgiya上分の. -bhāgiya-saṁyojana上分結. -sara高声. -sota上流
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uddha,【形】 上面的,向上的。 ~agga,【形】 頂端向上的,顯著的,有益的。 ~aggika,【形】 促進精神上的福利的。(p69)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uddha,【形】上面的,向上的。uddhagga,【形】頂端向上的,顯著的,有益的。uddhaggika,【形】促進精神上的福利的。uddhaṁ tiriyaṁ apācīnaṁ,nandi tesaṁ na vijjati.(於上下四方,對於他們(諸佛)無可喜樂的。據註釋書:「上下四方」有三釋:(一)上為頭發之頂,下為跖,左右為中央。(二)上為過去,下為未來,四方為現在。(三)上為天界,下為惡趣,四方為人界。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddha: uddha(ti)
ဥဒၶ(တိ)
«u+gamu+ta.(uīdhva-saṃ)»
[ဥ+ဂမု+တ။(ဦဓြ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddha:[adj.] upper; upward.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddha,(adj.) [possibly a combn. of aḍḍha2 & uddhaṁ; or should we read aḍḍh° or vuḍḍh°?] in phrase uddhehi vatthehi in rich,lofty clothes J.IV,154 (of a devatā; passage may be corrupt).(Page 136)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDDHA:[a] ở trên,hướng trên --agga [a] chỉ cái đầu (cái trên cùng),lồi lên,nhô lên,có lợi ích --aggika [a] khởi xướng về sự lợi ích cho tinh thần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddha:ဥဒၶ(တိ)
[ဥ+ဂမု+တ။(ဦဓြ-သံ)]
အထက္ အေပၚ၊ အထက္သို႔ ေထာင္မတ္ေသာ ျမင့္တက္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddha:ဥဒၶ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,