Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uddesa:m.[<uddisati] 說示,總說,說戒,誦經,素姓(出身,血統,來歷),境遇.-bhatta 個別請食(指定食).-vāra 總說分.
パーリ語辞典 水野弘元著
uddesa:m.[<uddisati] 説示,總説,説戒,誦經,素姓,境遇.-bhatta 別請食.-vāra 總説分.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uddesa,【陽】 1.指示。 2.提出,3.朗誦。 ~ka,【形】指出的人,背誦者。~sika,【形】 指出,提到,紀念物。 (與 vassa【合】),有…的年齡。(p69)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uddesa,(fr.uddisati) --,【陽】1.指示(1.pointing out,setting forth,proposition,exposition,indication,programme)。2.解釋(explanation),3.朗誦。uddesaka,【形】指出的人,背誦者。uddesika,【形】指引,提到,紀念物。(與 vassa【合】),有…的年齡。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uddesa: uddesa(pu)
ဥေဒၵသ(ပု)
«u+disa (disī)+ṇa»
[ဥ+ဒိသ (ဒိသီ)+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uddesa:[m.] 1.indication; 2.propounding; 3.recitation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uddesa,[fr.uddisati] -- 1.pointing out,setting forth,proposition,exposition,indication,programme M.III,223 (u.uddiṭṭha),239; S.IV,299; SnA 422.-- 2.explanation S.V,110 sq.; sa-uddesa (adj.) with (the necessary) expln.,point by point,in detail,D.I,13,81; III,111; A.III,418; It.99; Nd2 6171.-- 3.samaṇuddesa one marked as a Samaṇa,a novice (cp.sāmaṇera) D.I,151; M.III,128; A.IV,343; uddesa-bhatta special or specified food Vin.I,58 = 96,cp.II.175,propounding,recitation,repetition Vin.I,50 = II.228 (uddesena paripucchāya ovādena by recitation,questioning & advice); II,219 (°ṁ dadāti to hold a recitation + paripucchaṁ d); A.IV,114 (+ paripucchā); V,50 sq.(pañho,u.veyyākaraṇaṁ); Nd2 3852 (+ paripucchā); J.I,116; Miln.257 (+paripucchā).ek’uddesa a single repetition Vin.III,47; A.III,67,180; Miln.10,18.(Page 136)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDDESA:[m] sự chỉ ra,sự thuật lại,đề nghị,sự phát biểu --ka [a] người chỉ ra,thuật lại --sika [a] sự chỉ ra,sự chú ý ghi nhớ --vassa cỡ tuổi của
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
uddesa:sự trùng tụng,tuyên đọc (như việc tụng giới bổn trong mỗi kỳ bố tát)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uddesa:sự thuyết giáo,sự giảng giải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uddesa:ဥေဒၵသ(ပု)
[ဥ+ဒိသ (ဒိသီ)+ဏ]
(၁) အက်ဉ္းျပဆို- ေဟာ- ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စကားရပ္၊ အက်ဉ္းစကား၊ အက်ဉ္းေဒသနာ၊ ေခါင္းစဉ္။ မာတိကာ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uddesa:ဥေဒၵသ (ပ) (ဥဒ္√ဒိသ္+ဏ)
အက်ဥ္းၫႊန္ျပျခင္း။ သ႐ုပ္အားျဖင့္ ျပျခင္း။ ပါတိေမာက္ျပျခင္း။ ပါဠိသင္ျခင္း။ သုတ္။
ဥေဒၵသေတာ၊ ပါဠိေတာ္အားျဖင့္။ ဥေဒၵသတၳံ၊ ပါဠိသင္ျခင္း အက်ိဳးငွာ။ ဥေဒၵသဝေသန၊ အက်ဥ္းျပျခင္း၏ အစြမ္းျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,