Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
udariya:a.[udara-iya] 胃物,胃裡的食物.
パーリ語辞典 水野弘元著
udariya:a.[udara-iya] 胃物,胃の中の食物.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Udariya,【中】 胃中未消化的食物。(p68)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Udariya,【中】胃中未消化的食物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
udariya: udariya(na)
ဥဒရိယ(န)
«udara+iya.udare bhavaṃ udariyaṃ.nīti,sutta.774.»
[ဥဒရ+ဣယ။ ဥဒေရ ဘဝံ ဥဒရိယံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၇၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
udariya:[nt.] undigested food in the stomach.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Udariya,(nt.) [fr.udara] the stomach Kh III,(cp.KhA 57); Vism.258,358.Cp sodariya.(Page 134)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDARIYA:[nt] vật thực mới ăn vào
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
udariya:vật thực mới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
udariya:ဥဒရိယ(န)
[ဥဒရ+ဣယ။ ဥဒေရ ဘဝံ ဥဒရိယံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၇၄။]
(န) (၁) အစာသစ္၊ စားေသာက္မ်ိဳခ်လိုက္သျဖင့္ အစာအိမ္၌ တည္ေနေသာ အစာ အာဟာရ။ (တိ) (၂) ဝမ္းဗိုက္၌ ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
udariya:ဥဒရိယ (န) (ဥဒရ+ဣယ)
အစာသစ္အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,