Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
udara:n.[〃] 胃,腹.-āvadehakaṃ adv.肚子滿滿地(吃飽了),吃得很飽.-vaṭṭi 胃袋.-vāta 腹風,胃痛.
パーリ語辞典 水野弘元著
udara:n.[〃] 胃,腹.-āvadehakaṃ adv.腹一杯.-vaṭṭi 胃袋.-vāta 腹風,胃痛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Udara,【中】 腹,胃,內部。 ~aggi,【陽】消化的器官。 ~paṭala,【中】腹部的黏液薄膜。 ~avadehakaŋ,【副】 把胃填充到極限。(p68)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Udara,【中】腹,胃,懷孕(the belly,stomach;(pregnant))。udaraggi,【陽】消化之火(the fire of the belly or stomach)。udarapaṭala,【中】腹部的黏液薄膜。udaravadehakaṁ,【副】把胃填充到極限。 ; Sdhp 102.-- 2.cavity,interior,inside(mandir-odare).udarūnûdara with empty belly; cp.ūna.  udarāvadehakaṁ (adv.) bhunjati to eat to fill the stomach,eat to satiety,to be gluttonous.udarapaṭala the mucous membrane of the stomach.--udarapūra stomachfilling.udaravaṭṭi “belly-sack”,belly).udaravāta the wind of the belly,stomach-ache
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
udara: udara(na)
ဥဒရ(န)
«u+dara+a.upubbo dara gamane,udagati uddhaṃ gacchāti vāyu yatrāti udaraṃ.,ṭī.271.u+ara+a.vi,pi,»
[ဥ+ဒရ+အ။ ဥပုေဗၺာ ဒရ ဂမေန၊ ဥဒဂတိ ဥဒၶံ ဂစၧာတိ ဝါယု ယၾတာတိ ဥဒရံ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၂၇၁။ ဥ+အရ+အ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
udara:[nt.] bell; stomach; interior.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Udara,(nt.) [Vedic udara,Av udara belly,Gr.u(ζteros = Lat.uterus belly,womb; Lith.védaras stomach,See also Walde,Lat.Wtb.under vensica] -- 1 the belly,stomach D.II,266; Sn.78,604,609,716; J.I,146,164,265; Miln.213; PvA.283; KhA 57,58; DhA.I,47 (pregnant); Sdhp.102.-- 2.cavity,interior,inside Dāvs.I,56 (mandir-odare).--ūnûdara with empty belly Th.1,982; Miln.406,407; cp.ūna.

--aggi the fire of the belly or stomach (i.e.of digestion) KhA 59; SnA 462; PvA.33; --âvadehakaṁ (adv.) bhunjati to eat to fill the stomach,eat to satiety,to be gluttonous M.I,102; A.V,18; Th.1,935; Vism.33.--paṭala the mucous membrane of the stomach Vism.359 (= sarīr°abbhantara 261); SnA 248; KhA 55,61.--pūra stomachfilling Vism.108.--vaṭṭi “belly-sack”,belly Vin.III,39,117; Vism.262 where KhA reads ud.paṭala).--vāta the wind of the belly,stomach-ache 9J.I,33,433; Vism.41 (°ābādha); DhA.IV,129.(Page 134)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDARA:[nt] ruột,bao tử,nội tạng --aggim [m] làm cho tiêu hóa --patala [nt] nước nhớt trong bao tử --āvadehakaṃ [ad] làm đầy tràn bao tử
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
udara:ဥဒရ(န)
[ဥ+ဒရ+အ။ ဥပုေဗၺာ ဒရ ဂမေန၊ ဥဒဂတိ ဥဒၶံ ဂစၧာတိ ဝါယု ယၾတာတိ ဥဒရံ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၂၇၁။ ဥ+အရ+အ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္]
(၁) ဝမ္းဗိုက္။ (၂) အစာသစ္။ (ဤ ဥဒရပုဒ္၌ ဝမ္းဗိုက္ဟူေသာ အနက္ကိုသာမက ဝမ္းဗိုက္ အတြင္း၌ ရွိေသာ အစာသစ္ဟူေသာ အနက္ကိုပါ ဌာႏူပစာရအားျဖင့္ ယူ၍ အနက္ျပန္ ဆိုရသည္)။ (၃) အစာသစ္အိမ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
udara:ဥဒရ (န) (ဥဒ္√အရ္+အ)
ဝမ္းပိုက္။ အစာသစ္အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,