Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
udakakoṭṭhaka: udakakoṭṭhaka(pu)
ဥဒကေကာ႒က(ပု)
«udaka+koṭṭhaka»
[ဥဒက+ေကာ႒က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
udakakoṭṭhaka:bồn chứa nước nóng,dùng trong lúc chữa bệnh (như thống phong,tê thấp) tăng ni được phép sử dụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
udakakoṭṭhaka:ဥဒကေကာ႒က(ပု)
[ဥဒက+ေကာ႒က]
ေရအုံ၊ ေရခ်ိဳးအိမ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ေရေလွာင္က်င္း၊ သစ္ပင္ရင္း၌ ေရေနေစရန္ တူးထားေသာ ေရက်င္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
udakakoṭṭhaka:ဥဒက-ေကာ႒က (ပ)
သန္႔သက္ေရထားရာ အခန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,