Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
udāsīna:a.[ud-āsīna] 無関心の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Udāsīna,【形】 漠不關心的,消極的。(p68)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Udāsīna,【形】漠不關心的,消極的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
udāsīna: udāsīna(ti)
ဥဒါသီန(တိ)
«u+āsa+ta.ta- īna-pru,vi,pi,.»
[ဥ+အာသ+တ။ တ-ကို ဤန-ျပဳ၊ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
udāsīna:[adj.] indifferent; passive.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Udāsīna,(adj.) [ud + āsīna,pp.of ās to sit; lit.sit apart,be indifferent] indifferent,passive,neutral DhsA.129.(Page 134)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDĀSĪNA:[a] dửng dưng,thụ động,không hoạt bát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
udāsīna:ဥဒါသီန(တိ)
[ဥ+အာသ+တ။ တ-ကို ဤန-ျပဳ၊ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။]
(ေဖာ္ျပလတၱံ႕ေသာပါဠိဝါက်တို႔၌ "သိ၊သီ"ဟု ရႆ ဒီဃႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေထာမနိဓိ၊ အမရေကာသတို႔ႏွင့္ သကၠတအဂၤလိပ္ အဘိဓာန္တို႔၌ ဒီဃႏွင့္ ခ်ည္းရွိသည္)။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ၊ ခ်စ္ျခင္း,မုန္းျခင္း,ဝမ္းေျမာက္ျခင္း,စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မရွိဘဲ အလယ္အလတ္ သေဘာရွိေသာ၊သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
udāsīna:ဥဒါသီန (တိ) (ဝတၱ-ကိတ္) (ဥဒ္√အာသ္)
လ်စ္လ်ဴေနသည္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,