Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
udāharaṇa:n.[udāharati 的 pp.] 例,譬喻.
パーリ語辞典 水野弘元著
udāharaṇa:n.[udāharati の pp.] 例,譬喻.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Udāharaṇa,【中】 例子,實例。(p68)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Udāharaṇa,【中】例子,實例。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
udāharaṇa: udāharaṇa(na)
ဥဒါဟရဏ(န)
«u+ā+hara+yu»
[ဥ+အာ+ဟရ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
udāharaṇa:[nt.] example; instance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Udāharaṇa,(nt.) [fr.udāharati] example,instance J.III,401 (°ṁ āharitvā dassento),510; Miln.345; SnA 445; VvA.297.(Page 134)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UDĀHARAṆA:[nt] sự gương mẫu,yêu cầu,thí dụ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
udāharaṇa:thí dụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
udāharaṇa:ဥဒါဟရဏ(န)
[ဥ+အာ+ဟရ+ယု]
(က) ထုတ္ေဆာင္-ႁမြက္ဆို-ၫြန္ျပ-ျခင္း။ (ခ) ထုတ္ေဆာင္အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
udāharaṇa:ဥဒါဟရဏ (န) (ဥဒ္+အာ√ဟရ္+ယု)
ထုတ္ေဆာင္ျခင္း။ ျပယုဂ္။ ပိဋကသံုးပံုမွ ထုတ္ေဆာင္အပ္ေသာ ပံုစံ။
ပိဋကတၱယေတာ ဥဒၶရိတြာ အာဟရိတဗၺႏၲိ ဥဒါဟရဏံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,