Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uccheda:m.[<ucchindati] 斷滅.-diṭṭhi 斷滅見,斷見.-vāda 斷滅論,斷見論.
パーリ語辞典 水野弘元著
uccheda:m.[<ucchindati] 断滅.-diṭṭhi 断滅見,断見.-vāda 断滅論,断見論.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uccheda,【陽】切斷,毀滅,殲滅。 ~diṭṭhi,【陰】 斷見。 ~vādī,【陽】 信仰斷見者。(p65)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uccheda,(‹ud + chid,chind),【陽】切斷,毀滅,殲滅(breaking up,disintegration,perishing (of the soul))。ucchedadiṭṭhi,【陰】斷見(屬於偶然論,認為一切事務的發生與消滅都是偶然發生的。斷見(the doctrine of the annihilation (of the soul))與‘常見’ (sassatadiṭṭhi or atta-diṭṭhi (the continuance of the soul after death)相反的)。ucchedavādī,【陽】信仰斷見者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uccheda: uccheda(pu)
ဥေစၧဒ(ပု)
«u+chida(=chidi)+ṇa»
[ဥ+ဆိဒ(=ဆိဒိ)+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uccheda:[m.] cutting off; perishing; annihilation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uccheda,[fr.ud + chid chind,see ucchindati & cp.cheda] breaking up,disintegration,perishing (of the soul) Vin.III,2 (either after this life,or after kāmadeva life,or after brahmadeva life) D.I,34,55; S.IV,323; Nd1 324; Miln.413; Nett 95,112,160; DA.I,120.

--diṭṭhi the doctrine of the annihilation (of the soul),as opp.to sassata- or atta-diṭṭhi (the continuance of the soul after death) S.II,20; III,99,110 sq; Ps.I,150,158; Nd1 248 (opp.sassati°); Dhs.1316; Nett 40,127; SnA 523 (opp.atta°).--vāda (adj.) one who professes the doctrine of annihilation (ucchedadiṭṭhi) Vin.I,235; III,2; D.I,34,55; S.II,18; IV,401; A.IV,174,182 sq.; Nd1 282; Pug.38.--vādin = °vāda Nett 111; J.V,244.(Page 127)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UCCHEDA:[m] sự cắt đứt,sự diệt vong,sự tiêu diệt --diṭṭhi [f] đoạn kiến --vādi [m] người tin theo chủ nghĩa đoạn kiến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uccheda:sự đoạn tận,sự đoạn diệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uccheda:ဥေစၧဒ(ပု)
[ဥ+ဆိဒ(=ဆိဒိ)+ဏ]
(က) ပယ္ျဖတ္ျခင္း၊ ပယ္ျဖတ္အပ္သည္၏အျဖစ္။ (ခ) ျပတ္စဲျခင္း၊ အတၱေကာင္,သတၱဝါေကာင္-ေသၿပီးေနာက္ ထပ္၍မျဖစ္ျခင္း-အဆက္ျဖတ္ျခင္း၊ အတၱေကာင္,သတၱဝါေကာင္ အဆက္ျပတ္၏ဟူေသာ အယူဝါဒ၊ ဥေစၧဒအယူဝါဒ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uccheda:ဥေစၧဒ (ပ) (ဥဒ္√ဆိဒ္+ဏ)
ျပတ္ျခင္း။ အႂကြင္းမဲ့ ျပတ္ျခင္း။ ဘဝျပတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,