Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ucca:a.[Sk.udya] 上的,高的.-āvaca 高低的(高和低的,意氣風發和意氣消沈的),種々的,多方面的.-kulīnatā 高(貴)的出身來歷.
パーリ語辞典 水野弘元著
ucca:a.[Sk.udya] 上の,高き.-āvaca 高低の,種々の.-kulīnatā 高き家柄.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ucca,【形】 1.高。 2.貴族。(p65)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ucca,【形】1.高。2.貴族。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ucca: ucca(ti)
ဥစၥ(တိ)
«u+ci+a.ci caye,uccinotīti ucco,a.ṭī.7va8.uddhaṃ cayati vaḍḍhabhītiuccaṃ.pā,yo.234»
[ဥ+စိ+အ။စိ စေယ၊ ဥစၥိေနာတီတိ ဥေစၥာ၊အ။ ဓာန္ဋီ။၇ဝ၈။ ဥဒၶံ စယတိ ဝၯဘီတိဥစၥံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၂၃၄]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ucca:[adj.] 1.high; 2.noble.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ucca,(adj.) [For udya,adj.formation from prep.ud above,up] high (opp.avaca low) D.I,194; M.II,213; A.V,82 (°ṭhāniyaṁ nīce ṭhāne ṭhapeti puts on a low place which ought to be placed high); Pv IV.74 (uccaṁ paggayha lifting high up = uccataraṁ katvā PvA.265); Pug.52,58; DA.I,135; PvA.176.

--âvaca high and low,various,manifold Vin.I,70,203; J.IV,115,363 (= mahaggha-samaggha C.p.366); Sn.703,714,792,959; Dh.83; Nd1 93,467; Vv 121 (= vividha VvA.60); 311--kulīnatā high birth A.III,48 (cp.uccā°).(Page 127)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UCCA:[a] cao,quý báu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ucca:cao cấp,thượng lưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ucca:ဥစၥ(တိ)
[ဥ+စိ+အ။စိ စေယ၊ ဥစၥိေနာတီတိ ဥေစၥာ၊အ။ ဓာန္ဋီ။၇ဝ၈။ ဥဒၶံ စယတိ ဝၯဘီတိဥစၥံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၂၃၄]
(၁) ျမင့္ေသာ၊ ျမင့္တက္ေသာ၊ ျမင့္ေမာက္ေသာ။ (၂) ျမတ္ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ။ (၃) ႀကီးေသာ။ ဥစၥသဒၵမဟာသဒၵ-ၾကည့္။ ဥစၥာကုလ,ဥစၥာဝစ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ucca:ဥစၥ (တိ)
ျမင့္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,