Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uccāsayanamahāsayana: uccāsayanamahāsayana(na)
ဥစၥာသယနမဟာသယန(န)
«uccāsayanamahāsayana+āsana sayana.khye.vimati,2.116.(2) uccāsayana mahāsayana+sayana.eka pru.sārattha,3.254.(3) uccāsayana mahāsayana+uccāsayana mahāsayana (sayana).eka pru.ma,ṭī,2.159.saṃ,ṭī,2.548»
[ဥစၥာသယနမဟာသယန+အာသန သယန။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။ ဝိမတိ၊ ၂။၁၁၆။ (၂) ဥစၥာသယန မဟာသယန+သယန။ ဧက ေသသ္ ျပဳ။ သာရတၳ၊၃။၂၅၄။ (၃) ဥစၥာသယန မဟာသယန+ဥစၥာသယန မဟာသယန (သယန)။ ဧက ေသသ္ျပဳ။ မ၊ဋီ၊၂။၁၅၉။ သံ၊ဋီ၊၂။၅၄၈]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uccāsayanamahāsayana: uccāsayanamahāsayana(na)
ဥစၥာသယနမဟာသယန(န)
«uccāsayana+mahāsayana»
[ဥစၥာသယန+မဟာသယန]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
uccāsayanamahāsayana:từ gọi chung tất cả giường ghế cao rộng có trang hoàng sang trọng hay đắt giá bằng các thứ xa xỉ như vàng bạc hay da thú,lông thú tăng ni (và cả người thọ bát giới) không được nằm ngồi trên những giường ghế này trong trường hợp không thể có chọn lựa khác,tăng ni chỉ được ngồi mà không nằm trên đó tội tác ác.một chiều cao quy định chung cho sàng tọa của tăng ni là không cao hơn tám ngón tay đức phật (sugataṅgula) số đo này tạm thời vẫn chưa được thống nhất là bao nhiêu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uccāsayanamahāsayana:giường cao sàng rộng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uccāsayanamahāsayana:ဥစၥာသယနမဟာသယန(န)
[ဥစၥာသယန+မဟာသယန]
ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ရွစ္သစ္ ပမာဏထက္ ျမင့္ေသာေနရာ,အလ်ားအနံ က်ယ္ျပန္႔ မြန္ျမတ္ (မအပ္) ေသာေနရာ၊ ျမင့္ေသာေနရာ,ျမတ္ေသာေနရာ။ ၎ေနရာတို႔ကား-(၁) ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ရွစ္သစ္ပမာဏထက္ ျမင့္ေသာ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဉ္။ ၎အင္းပ်ဉ္သည္ အလ်ားတဖက္မွ ရွည္ေသာ အင္းပ်ဉ္ျဖစ္လွ်င္သာမအပ္၊ အလ်ားအနံ ညီမွ်ေသာ စတုရန္းအင္းပ်ဉ္ကား အပ္ပါသည္။ (၂) အေျခ၌ ျခေသၤ့ သစ္ က်ား စေသာ သားရဲ႐ုပ္ရွိေသာ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဉ္။ (၃) လက္ေလးသစ္ထက္လြန္ေသာ အေမြးရွိေသာ ေကာ္ေဇာနက္ႀကီး။ လက္ေလးသစ္မရွည္လွ်င္ အပ္၏ဟု ဆိုၾကသည္။ (၄) နံရံကြက္ေဖာက္သကဲ့သို႔ အကြက္ေဖာ္၍ ဆန္းၾကယ္စြာ ရက္အပ္ေသာ သားေမြးအခင္း။ (၅) သားေမြးျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ျဖဴေသာအခင္း။ (၆) တခဲနက္ေသာ ပန္းပြင့္ ပန္းေျပာက္ရွိေသာ နီေသာသားေမြးအခင္း။ ရွစ္ရွားရြက္ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ အခင္းဟုလည္း ဆို၏။ (၇) လဲသြတ္၍ ျပဳအပ္ေသာအခင္း။ (၈) ျခေသၤ့ သစ္ က်ား စေသာ အ႐ုပ္တို႔ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း။ (၉) မ်က္ႏွာတဖက္၌ ေပၚထြက္ေသာ အေမြးရွိေသာ သားေမြးအခင္း။ မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္တို႔၌ဟု လည္းဆို၏။ (၁ဝ) မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္တို႔၌ ေပၚထြက္ေသာ အေမြးရွိေသာ သားေမြးအခင္း။ မ်က္ႏွာတဖက္၌ ဟုလည္း ဆို၏။ (၁၁) ရတနာခ်ည္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္အပ္ေသာ ပိုးခ်ည္အတြင္း ေရႊခ်ည္သြင္း၍ ရက္အပ္ေသာ အခင္း။ (၁၂) ရတနာခ်ည္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္အပ္ေသာ ပိုးခ်ည္ျဖင့္ ရက္အပ္ေသာ အခင္း။ ရတနာခ်ည္တို႔ျဖင့္ မခ်ဳပ္ေသာ ပိုးခ်ည္သက္သက္ အခင္းကား အပ္၏ဟု ဆိုသည္။ (၁၃) ကေခ်သည္တစ္က်ိပ္ေျခာက္ေယာက္ရပ္၌ ကေလာက္ေသာ သားေမြးအခင္းႀကီး။ (၁၄) ဆင္ေက်ာက္ကုန္း၌ ခင္းေသာ အခင္း။ (၁၅) ျမင္းေက်ာက္ကုန္၌ ခင္းေသာ အခင္း။ (၁၆) ရထား၌ခင္းေသာအခင္း။ (၁၇) အထပ္ထပ္ေသာ သစ္နက္ေရတို႔ျဖင့္ ေညာင္ေစာင္းပမာဏ ခ်ဳပ္အပ္ေသာအခင္း။ (၁၈) ဝံပိုင္ေရျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ျမတ္ေသာအခင္း။ (၁၉) အေပၚ၌ ဖြဲ႕အပ္ေသာ နီေသာဗိတာန္,တကြျဖစ္ေသာ အခင္း။ (၂ဝ) ေျခရင္း ေခါင္းရင္းႏွစ္ဖက္တို႔၌ နီေသာ ေျခအုံး ေခါင္းအုံး(ရွိေသာအခင္း) တို႔တည္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uccāsayanamahāsayana:ဥစၥာသယနမဟာသယန(န)
[ဥစၥာသယနမဟာသယန+အာသန သယန။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။ ဝိမတိ၊ ၂။၁၁၆။ (၂) ဥစၥာသယန မဟာသယန+သယန။ ဧက ေသသ္ ျပဳ။ သာရတၳ၊၃။၂၅၄။ (၃) ဥစၥာသယန မဟာသယန+ဥစၥာသယန မဟာသယန (သယန)။ ဧက ေသသ္ျပဳ။ မ၊ဋီ၊၂။၁၅၉။ သံ၊ဋီ၊၂။၅၄၈]
(၁) ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနထိုင္ျခင္း အိပ္ျခင္း။ (၂) ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာႏွင့္ ၎ေနရာတို႔၌ ေနထိုင္ျခင္းအိပ္ျခင္း။ အထက္ပုဒ္လည္းၾကည့္
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uccāsayanamahāsayana:ဥစၥာသယန-မဟာသယန (န)
ျမင္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ လဲေလ်ာင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,