Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ubhatolohitakūpadhāna: ubhatolohitakūpadhāna(ti)
ဥဘေတာေလာဟိတကူပဓာန(တိ)
«ubhatolohitaka+upadhāna.ubhato+lohitakūpamāna»
[ဥဘေတာေလာဟိတက+ဥပဓာန။ ဥဘေတာ+ေလာဟိတကူပမာန]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ubhatolohitakūpadhāna:kiểu giường sang trọng với cả khăn trải và gối kê đều tuyền một màu đỏ,được xem là vật dụng không nên dùng đối với tăng ni và người thọ giới bát quan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ubhatolohitakūpadhāna:ဥဘေတာေလာဟိတကူပဓာန(တိ)
[ဥဘေတာေလာဟိတက+ဥပဓာန။ ဥဘေတာ+ေလာဟိတကူပမာန]
(ေျခရင္း,ေခါင္းရင္း)ႏွစ္ဘက္တို႔၌ ထားအပ္ေသာ နီေသာအုံး (ေျခတင္အုံး,ေခါင္းအုံး)ရွိေသာ (အိပ္ရာေနရာ၊ ပလႅင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ubhatolohitakūpadhāna:ဥဘေတာ-ေလာဟိတကူပဓာန (န)
ႏွစ္ခုေသာ နီေသာ အံုးရွိေသာ အိပ္ရာေနရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,