Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ubhatobyañjanaka: ubhatobyañjanaka(ti)
ဥဘေတာဗ်ၪၨနက(တိ)
«ubhato+byañjana+ka.nīti,sutta.2va3.ubhato kammato samuṭṭhitaṃ byañjanaṃ liṅgaṃ assāti ubhatobyañjanako.rū,ṭī.154.»
[ဥဘေတာ+ဗ်ၪၨန+က။ နီတိ၊သုတၱ။၂ဝ၃။ ဥဘေတာ ကမၼေတာ သမု႒ိတံ ဗ်ၪၨနံ လိဂႍ အႆာတိ ဥဘေတာဗ်ၪၨနေကာ။႐ူ၊ဋီ။၁၅၄။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ubhatobyañjanaka:người lưỡng tính,một trong những hạng người không được thọ giới cụ túc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ubhatobyañjanaka:ဥဘေတာဗ်ၪၨနက(တိ)
[ဥဘေတာ+ဗ်ၪၨန+က။ နီတိ၊သုတၱ။၂ဝ၃။ ဥဘေတာ ကမၼေတာ သမု႒ိတံ ဗ်ၪၨနံ လိဂႍ အႆာတိ ဥဘေတာဗ်ၪၨနေကာ။႐ူ၊ဋီ။၁၅၄။]
(မိန္းမနိမိတ္ကိုျဖစ္ေစေသာကံ,ေယာက္က်ားနိမိတ္ကိုျဖစ္ေစေသာကံ)ႏွစ္ခုတို႔ေၾကာင့္ (မိန္းမအဂၤါဇာတ္,ေယာက္က်ားအဂၤါဇာတ္ဟူေသာ)ဗ်ည္းႏွစ္ခုရွိေသာ၊ သူ။ ဥဘေတာဗ်ည္း။အက်ယ္ပါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,