Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ubbilāvita:a.[uppilāpeti 的 pp.] 得意的,幸福的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ubbilāvita:a.[uppilāpeti の pp.] 得意なる,幸福なる.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ubbilāvita: ubbilāvita
ဥဗၺိလာဝိတ

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ubbilāvita: ubbilāvita(ti)
ဥဗၺိလာဝိတ(တိ)
«uppi(bbi)lāva+ita.uppila+āvita.u+plu (pilu,palava)+ta»
[ဥပၸိ(ဗၺိ)လာဝ+ဣတ။ ဥပၸိလ+အာဝိတ။ ဥ+ပႅဳ (ပိလု၊ပလဝ)+တ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ubbilāvita,(according to the very plausible expln. given by Morris J P T S.1887,137 sq.for uppilāpita,pp.of uppilāpeti = uplāpeti ‹ uplāveti,as expld. under uppilavati,ud + plu with ll for l after cases like Sk.ālīyate › P.allīyati,ālāpa › allāpa etc.,and bb for pp as in vanibbaka = Sk.vanīpaka (*vanipp°)] happy,elated,buoyant,ltt.frisky; only in cpds.°atta rejoicing,exultancy,elation of mind D.I,3,37; J III 466; Miln.183; DA.I,53,122; and °ākāra id.DhA.I,237.At Vism.158 “cetaso ubbilāvitaṁ” stands for ubbilāvitattaṁ,with v.l.BB uppilāvitaṁ.Cp.J.V,114 (ubbilāvita-cittatā).(Page 153)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ubbilāvita:bị phấn khích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ubbilāvita:ဥဗၺိလာဝိတ(တိ)
[ဥပၸိ(ဗၺိ)လာဝ+ဣတ။ ဥပၸိလ+အာဝိတ။ ဥ+ပႅဳ (ပိလု၊ပလဝ)+တ]
(၁) ျဖစ္ေသာေပၚလြင္တက္ႂကြႏွစ္လိုျခင္းရွိေသာ ေလာက္လက္ေပၚသည္၏ အျဖစ္ဟူေသာ ေပၚလြင္ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ျဖစ္ေသာ၊ သူ (ပုဂၢိဳလ္၊ စိတ္၊ ပီတိ၊ သေဘာ-စသည္)။ (၃) အထက္၌ေပါေလာေပၚ-တက္ႂကြေပၚလာ-ေသာ၊ ဗူးေတာင္းအသြင္ေပၚလြင္တက္ႂကြေသာ (စိတ္၊ ပီတိစသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ubbilāvita:ဥဗၺိလာဝိတ
ဥပၸိ(ဗၺိ)လာဝိတ-ၾကည့္။
တိပိ၊၄ခ၊၅၅၇
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ubbilāvita:ဥဗၺိလာဝိတ (တိ)
စိတ္ႂကြသည္။ ႏွစ္လိုေသာ စိတ္ရွိသည္။ လွ်ပ္ေပၚသည္။ဥပၸိလာဝိတ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,