Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uṭṭhita:a.[uṭṭhahati 的 pp.] 已起立的,已奮起的.cf.vuṭṭhita.
パーリ語辞典 水野弘元著
uṭṭhita:a.[uṭṭhahati の pp.] 起立せる,奮起せる.cf.vuṭṭhita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uṭṭhita:a.[uṭṭhahati の pp.] 起立した,奮起した. cf.vuṭṭhita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uṭṭhita,(uṭṭhāti 的【過分】),已起來,已興起,已生產。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uṭṭhita,(uṭṭhāti 的【過分】),已起來,已興起,已生產。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uṭṭhita: uṭṭhita(ti)
ဥ႒ိတ(တိ)
«u+ṭhā+ta»
[ဥ+ဌာ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uṭṭhita:[pp.of uṭṭhahati] stood up; arosen.(pp.of uṭṭhāti),got up; arisen; produced.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uṭṭhita,[pp.of uṭṭhahati] -- 1.risen,got up Pv.II,941 (kāl°); Vism.73.-- 2.arisen,produced J.I,36; Miln.155.-- 3.striving,exerting oneself,active J.II,61; Dh.168; Miln.213.--an° S.II,264; Ps.I,172.-- Cp.pariy°.‹-› Note.The form is vuṭṭhita when following upon a vowel; see vuṭṭhita & uṭṭhahati,e.g.paṭisallāṇā vutthito arisen from the seclusion D.II,9; pāto vuṭṭhito risen early PvA.128.(Page 129)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UṬṬHITA:[pp] của uṭṭhāti thức dậy,nổi lên,sản xuất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uṭṭhita:đắc cấp,chứng ngộ mau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uṭṭhita:ဥ႒ိတ(တိ)
[ဥ+ဌာ+တ]
(က) ထေသာ၊ ထလာေသာ။ (ခ) တက္ေသာ၊ တက္လာေသာ။ (ဂ) ေပၚထြက္လာေသာ။ (ဃ) ေပါက္ေသာ။ (င) ျဖစ္ေသာ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ။ (စ) ၿပီးဆုံးေသာ။ (ဆ) အထက္၌ တည္ေသာ။ ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uṭṭhita:ဥ႒ိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√ဌာ+ကၱ)
တက္ေရာက္သည္။ အထက္သို႔ ေရာက္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေပါက္သည္။
ေမေဃာ စ ဥ႒ိေတာ၊ မိုးတိမ္သည္လည္း တက္၏။ သုရိေယ ဥ႒ိေတ၊ ေနသည္ ထြက္လတ္ေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,