Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uṭṭhāyaka:a.uṭṭhāyika f.uṭṭhāyin a.起立(奮起)的,策勵的,活動的(主動積極的,活躍的).
パーリ語辞典 水野弘元著
uṭṭhāyaka:a.uṭṭhāyika f.uṭṭhāyin a.起ちあがる,策励する,活動的な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uṭṭhāyaka,【形】 (uṭṭhāyikā,【陰】) 活躍的,勤勉的。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uṭṭhāyaka,【形】【陽】(uṭṭhāyikā,【陰】) 活躍的,勤勉的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uṭṭhāyaka: uṭṭhāyaka(ti)
ဥ႒ာယက(တိ)
«u+ṭhā+ṇvu.thīnitea uṭṭhāyikā»
[ဥ+ဌာ+ဏြဳ။ ထီ၌ ဥ႒ာယိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uṭṭhāyaka:[adj.] active; industrious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uṭṭhāyaka,(adj.) [adj.formation fr.uṭṭhāya,ger.of uṭṭhahati] “getting-up-ish”,i.e.ready to get up,quick,alert,active,industrious; f.uṭṭhayikā Th.2,413 (= uṭṭhāna-viriyasampannā ThA.267; v.l.uṭṭhāhikā) (Page 129)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UṬṬHĀYAKA:a(f yikā) hoạt động,siêng năng,cần mẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uṭṭhāyaka:ဥ႒ာယက(တိ)
[ဥ+ဌာ+ဏြဳ။ ထီ၌ ဥ႒ာယိကာ]
တက္တက္ႂကြႂကြျပဳလုပ္-ႀကိဳးစားအားထုတ္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uṭṭhāyaka:ဥ႒ာယ-က (တိ)
ထႂကြလံု႔လ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,