Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uṭṭhāpeti:[uṭṭhahati 的 caus.] 使起立(奮起),上升,讚賞.cf.vuṭṭhāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
uṭṭhāpeti:[uṭṭhahati の caus.] 起ちあがらす,上げる,賞讃す.cf.vuṭṭhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uṭṭhāpeti,(uṭṭhāti 的【使】),令上升,升起,趕走一個人。 uṭṭhāpesi,【過】。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uṭṭhāpeti,(uṭṭhāti 的【使】),令上升,升起,趕走一個人。uṭṭhāpesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uṭṭhāpeti: uṭṭhāpeti(kā,kri)
ဥ႒ာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«u+ṭhā+ṇāpe+ti»
[ဥ+ဌာ+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uṭṭhāpeti:[caus.of uṭṭhāti] makes rise; raises; turns a person out.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uṭṭhāpeti,[Caus.II.of utthahati] -- 1.to make rise,only in phrase aruṇaṁ (suriyaṁ) u.to let the sun rise,i.e.wait for sunrise or to go on till sunrise J.I,318; VI,330; Vism.71,73 (aruṇaṁ).-- 2.to raise J.VI,32 (paṭhaviṁ).‹-› 3.to fit up J.VI,445 (nāvaṁ).-- 4.to exalt,praise DA.I,256.-- 5.to turn a person out DhA.IV,69.-- See also vuṭṭhāpeti.(Page 129)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
uṭṭhāpeti:see uṭṭhahati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UṬṬHĀPETI:caus của uṭṭhāti dấy lên,nổi lên,xoay một người ra ngoài [aor] --esi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uṭṭhāpeti:khởi dậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uṭṭhāpeti:ဥ႒ာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဥ+ဌာ+ဏာေပ+တိ]
(က) တက္ေစ၏။ (ခ) ျမင့္တက္ေစ၏။ (ဂ) ထေစ၏။ (ဃ) ေပၚထြက္လာေစ၏။ (င) ျဖစ္ေပၚလာေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uṭṭhāpeti:ဥ႒ာေပတိ (ကာ) (ဥဒ္√ဌာ+ဏာေပ)ဥ႒ာပယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,