Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uṭṭhāna:n.[ud-sthā-ana] 起立,立禮,起原,奮起,努力.
パーリ語辞典 水野弘元著
uṭṭhāna:n.[ud-sthā-ana] 起立,立礼,起原,奮起,努力.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uṭṭhāna,【中】 起來,上升,起源,能源,工業,產品。 ~ka,【形】生產的,出產的。~vantu,【形】奮發的。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uṭṭhāna,【中】起來,起立,上升,起源,能源,工業,產品。uṭṭhānaka,【形】生產的,出產的。uṭṭhānavantu,【形】奮發的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uṭṭhāna: uṭṭhāna(na)
ဥ႒ာန(န)
«u+ṭhā+yu»
[ဥ+ဌာ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uṭṭhāna:[nt.] getting up; rising; origin; energy; industry; product.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uṭṭhāna,(nt.) [fr.ut + ṣṭhā] -- 1.rising,rise,getting up,standing (opp.sayana & nisīdana lying or sitting down) D.II,134 (sīha-seyyaṁ kappesi uṭṭhāna-saññaṁ manasikaritvā); Dh.280 (°kāla); J.I,392 (an°-seyyā a bed from which one cannot get up); Vism.73 (aruṇ-uṭṭhānavelā time of sunrise) DhA.I,17.-- 2.rise,origin,occasion or oppertunity for; as adj.(-°) producing J.I,47 (kapp°); VI,459; Miln.326 (dhaññ° khettaṁ atthi).-- 3.“rousing”,exertion,energy,zeal,activity,manly vigour,industry,often syn.with viriya M.I,86; A.I,94; II,135 (°phala); III,45 (°viriya),311; IV,281 (°sampadā); It.66 (°adhigataṁ dhanaṁ earned by industry); Pv IV.324; Pug.51 (°phala); Miln.344,416; ThA.267 (°viriya); PvA.129 (+ viriya).--an° want of energy,sluggishness A.IV,195; Dh.241.‹-› Note.The form vuṭṭhāna appears for uṭṭh° after a vowel under the same conditions as vuṭṭhahati for uṭṭhahati (q.v.) gabbha-vuṭṭhānaṁ J.I,114.See also vuṭṭh°,and cp.pariy°.(Page 129)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UṬṬHĀNA:[nt] sự thức dậy,sự nổi lên,nguồn gốc,nghị lực,kỹ nghệ,sản xuất --ka [a] sản xuất --vantu [a] người hoạt động không ngừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uṭṭhāna:ဥ႒ာန(န)
[ဥ+ဌာ+ယု]
(၁) (က) ထျခင္း (အိပ္ရာ,ထိုင္ရာ စသည္မွထျခင္း)။ (ခ) အထက္သို႔ တက္ျခင္း။ (ဂ) (ေရမွ) ေပၚလာျခင္း။ (ဃ) ျဖစ္ျခင္း၊ ေပၚႂကြလာျခင္း။ (င) ဝမ္းေလပြ၍ ဓာတ္ေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္း။ (၂) လုံ႔လဝီရိယ၊ တက္တက္ႂကြႂကြ အားထုတ္ေၾကာင္းတရား။ ဥ႒ာနဝီရိယာဓိဂတ-ၾကည့္။ (၃) (က) လယ္ယာထြက္သီးႏွံ။ (ခ) တိုင္းျပည္မွထြက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uṭṭhāna:ဥ႒ာန (န) (ဥဒ္√ဌာ+ယု)
ထႂကြျခင္း။ လံု႔လျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,