Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
uṇṇati:f.[<uṇṇamati] =unnati.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uṇṇati: uṇṇati(thī)
ဥဏၰတိ(ထီ)
«u+nama+ti»
[ဥ+နမ+တိ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uṇṇati,(f.) [fr.uṇṇamati] haughtiness Sn.830; Nd1 158,170; Dhs.1116,1233.Cp.unnati.(Page 130)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uṇṇati:sự hống hách
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uṇṇati:ဥဏၰတိ(ထီ)
[ဥ+နမ+တိ]
တက္ႂကြျခင္း၊ ေထာင္လႊားျခင္း၊ မာန္မူျခင္း။ ဥႏၷတိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uṇṇati:ဥဏၰတိ (ဣ) (ဥဒ္√နမ္+တိ)
တက္ႂကြျခင္း။ ေထာင္လႊားျခင္း။ မာန္မူျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,