Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uñchā:uñcha f.[Sk.uñcha,uñchana<uñch] 落穂.-patta 殘食的鉢.cf.samuñchaka 拾落穗的.
パーリ語辞典 水野弘元著
uñchā:uñcha f.[Sk.uñcha,uñchana<uñch] 落穂.-patta 残食の鉢.cf.samuñchaka.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uñchā,【陰】 為生計聚集任何東西。 ~cariyā,【陰】為拾落穗到處遷徙。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uñchā,【陰】為生計聚集任何東西。uñchācariyā,【陰】為拾落穗到處遷徙。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uñchā:[f.] anything gathered for sustenance.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UÑCHĀ:[f] sự góp bất cứ cái gì để nuôi sống --cāriyā [f] sự thả đi lang thang để lượm lặt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uñchā:ဥၪၧာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,