Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uññātabba:uṇṇātabha a.[ava-jñā 的 grd.] 能(可,應)被輕侮的.
パーリ語辞典 水野弘元著
uññātabba:uṇṇātabha a.[ava-jñā の grd.] 軽侮さるべき.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uññātabba,uṇṇātabba a.[ava-jñā の grd.] 軽侮されるべき
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uññātabba,【潛】 卑鄙的,可鄙的。(p66)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uññātabba,【義】輕視的,卑鄙的,可鄙的(to be despised,contemptible)。S.3.1./I,69.︰Bhikkhu,kho,mahārāja,daharoti na uññātabbo,daharoti na paribhotabbo.(大王!比丘是年少不可輕視,年少不應輕視。)(世尊跟波斯匿王宣說四種年少不可輕視,又見Sn.p.93; SnA 424 (= na avajānitabbo,na nīcaṁ katvā jānitabbo ti))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uññātabba: uññātabba(ti)
ဥညာတဗၺ(တိ)
«(1) ava+ñā+tabba.(2) u+ñā+tabba»
[(၁) အဝ+ဉာ+တဗၺ။ (၂) ဥ+ဉာ+တဗၺ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uññātabba:[pt.p.of] contemptible; despicable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uññātabba,(adj.) [grd.fr.ava + jñā (?)] to be despised,contemptible,only in stock-phrase “daharo na uṇṇātabbo na paribhotabbo” S.I,69; Sn.p.93; SnA 424 (= na avajānitabbo,na nīcaṁ katvā jānitabbo ti).In same connection at J.V,63 mā naṁ daharo [ti] uññāsi (v.l.maññāsi) apucchitvāna (v.l.ā°).(Page 129)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UÑÑĀTABBA:[ptp] đáng khinh bỉ,bần tiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uññātabba:ဥညာတဗၺ(တိ)
[(၁) အဝ+ဉာ+တဗၺ။ (၂) ဥ+ဉာ+တဗၺ]
ေအာက္ခ်၍-ႏွိမ့္ခ်၍-အညံ့စားအားျဖင့္-သိမွတ္အပ္ေသာ၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳအပ္ေသာ၊ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uññātabba:ဥညာတဗၺ (တိ) (ကိစၥ-ကိတ္) (အဝ√ဉာ+တဗၺ)
မထီမဲ႔ျမင္ျပဳရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,