Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uññā:f.= avaññā 輕侮.
パーリ語辞典 水野弘元著
uññā:f.=avaññā 軽侮.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uññā,(= avaññā (?) from ava + jñā,or after uññātabba?) ,【陰】輕視(contempt Vin.IV,241; Vbh.353 sq.(attuññā))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uññā: uññā(thī)
ဥညာ(ထီ)
«ava+ñā+a+ā(itthījotaka)»
[အဝ+ဉာ+အ+အာ(ဣတၳီေဇာတက)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uññā,(f.) [= avaññā (?) from ava + jñā,or after uññātabba? ] contempt Vin.IV,241; Vbh.353 sq.(att°).(Page 129)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
uññā:Contempt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uññā:sự khinh lờn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uññā:ဥညာ(ထီ)
[အဝ+ဉာ+အ+အာ(ဣတၳီေဇာတက)]
ေအာက္ခ်၍-ႏွိမ့္ခ်၍-အယုတ္အညံ့အေနအားျဖင့္-သိျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uññā:ဥညာ (ဣ) (အဝ√ဉာ)
မထီမဲ႔ျမင္ ျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,