Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tumba:m.n.① 壺,水瓶.-kaṭāha 瓠壺(葫蘆壺).② 穀物等的容器的單位.
パーリ語辞典 水野弘元著
tumba:m.n.① 壺,水瓶 -kaṭāha 瓠壺.② 穀物等の枡目の単位.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tumba,【陽、中】 容水器(勺或水瓶),鬥(量谷粒的器具)。~kaṭāha,【陽】 用葫蘆制成的容器。(p148)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tumba,【陽】【中】容水器(勺或水瓶),鬥(量谷粒的器具)。tumbakaṭāha,【陽】用葫蘆制成的容器。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tumba: tumba(ti)
တုမၺ(တိ)
[tumba+a.jā,ṭī,1.131.,ṭī.484,596.tubi+a.jā,ṭī,11.459.nīti,dhā.123.dhātvattha.168.thoma.thī-nitea tumbī]
[တုမၺ+အ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၃၁။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၄၊ ၅၉၆။ တုဗိ+အ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၁၁။ ၄၅၉။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂၃။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၈။ ေထာမ။ ထီ-၌ တုမၺီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tumba:[m.; nt.] a kind of water-vessel; a measure used for grain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tumba,(m.nt.) [possibly=Sk.tumra swollen (of shape),same root as tumula] 1.a kind of water vessel (udaka° DA.I,202),made of copper,wood or a fruit (like a calabash,cocoanut,etc.,cp.kaṭāha,E.skull) Vin.I,205 (loha°,kaṭṭha°,phala°); II,114 (°kaṭāha of gourd); J.III,430 (udaka°); IV,114; DhA.II,193 (udaka°).-- 2.a measure of capacity,esp.used for grain J.I,233 (mahā°),467 (=4 nāḷi p.468); Miln.102.(Page 305)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TUMBA:[m] [nt] một kiểu chậu nước,một cách đo lường về hột lúa --kaṭāha [m] chậu làm bằng trái bầu thúng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tumba:chỉ chung các loại chai lọ,bằng bất cứ chất liệu nào,dùng để đựng thuốc trị bệnh dạng lỏng hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tumba:တုမၺ(တိ)
[တုမၺ+အ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၃၁။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၄၊ ၅၉၆။ တုဗိ+အ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၁၁။ ၄၅၉။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂၃။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၈။ ေထာမ။ ထီ-၌ တုမၺီ]
(ပု) (န) (၁) ဗူး၊ ခြက္၊ က်ည္ေတာက္၊ (က) သံဗူး၊ ေၾကးဗူး။ (ခ) သစ္သားဗူး။ (ဂ) သစ္သီးဗူး။ (ဃ) သားေရဗူး။ (င) ဆီဗူး။ (စ) ေရဗူး။ (န) (ထီ) (၂) ဗူးပင္။ (န) (၃) ျပည္ေတာင္း။ (ပု) (၄) ၁-ျပည္ပမာဏ။ (၅) ကရား။ (၆) ဗူးသီးႏွင့္တူေသာ (ဦးေခါင္း-စသည္)။ တုမၺသီသ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tumba:တုမၺ
ဘူ+စု = အဒၵေန-စိုစြတ္ျခင္း,ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ တုမၺတိ၊ တုမၺယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tumba:တုမၺ (န)
က်ည္။ ျပည္ (ေလးစလယ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tumba:တုမၺ (ပ)
ဗူး။ ေရကရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,