Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tulā:f.[〃 cf.tuleti] ① 秤,天平,(標有刻度的)秤竿.② 重量的測量單位.-kūṭa 在秤重上欺瞞(false weighing).-dhāra 商人.
パーリ語辞典 水野弘元著
tulā:f.[〃 cf.tuleti] ① 秤,はかり,はかりざお.② 重さの量目.-kūṭa 量目をごまかす.-dhāra 商人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tulā,【 陰】 秤,天平,椽。 ~kūṭa,【 中】 錯誤的秤重(欺詐的稱量)。 ~daṇḍa,【陽】 秤桿(桿秤上標有刻度單位的木桿部分,起支持物重和秤砣的作用,並在計量後標示出重量)。(p148)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tulā,【陰】1.秤,天平,平衡(a weighing pole or stick,scales,balance)。2.桿,椽(a beam or pole for lifting,carrying or supporting,a rafter)。tulākūṭa,【中】錯誤的秤重(欺詐的稱量)。tulādaṇḍa,【陽】秤桿(桿秤上標有刻度單位的木桿部分,起支援物重和秤砣的作用,並在計量後標示出重量)。tulābhūta﹐平衡。tulākūṭa,虛詐鬥秤(false weighing,false weight (often combd with kaṁsakūṭa & mānakūṭa,false coining & false measuring)。tulāputtaka,金匠(a goldsmith)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tulā: tulā(thī)
တုလာ(ထီ)
[tala=tula+a+ā.tulati saṅghāṭesu patiṭṭhātīti tulā,talapatiṭṭhāyaṃ,assuttaṃ.pakkhānaṃ vā samavāhitabhāvakaraṇato tulayati mināti etāyāti tulā,tula ummāne.kaṅkhā,yo,mahāṭī,3.386.,ṭī.223.(-479,48va-1).]
[တလ=တုလ+အ+အာ။ တုလတိ သဃၤာေဋသု ပတိ႒ာတီတိ တုလာ၊ တလပတိ႒ာယံ၊ အႆုတၱံ။ ပကၡာနံ ဝါ သမဝါဟိတဘာဝကရဏေတာ တုလယတိ မိနာတိ ဧတာယာတိ တုလာ၊ တုလ ဥမၼာေန။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၃၈၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၃။ (-၄၇၉၊ ၄၈ဝ-၁)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tulā:[f.] a balance; scales; a rafter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tulā,(f.) [see tuleti.Vedic tulā; Gr.taλas,taλanton (balance,weighing & weight=talentum),toλma; Lat.tollo (lift); Goth.pulan (to carry patiently,suffer); Ger.geduld,etc.] 1.a beam or pole for lifting,carrying or supporting,a rafter Vin.II,122; VvA.188 (+gopānasī); DhsA.107.-- 2.a weighing pole or stick,scales,balance A.I,88; J.I,112; Dh.268; Miln.356 (t.nikkhepanāya).-- 3.fig.measure (“weighing,” cp.tulanā),standard,rate S.II,236 (+pamāṇa).

--kūṭa false weighing,false weight (often combd with kaṁsakūṭa & mānakūṭa,false coining & false measuring) D.I,5=A.II,209≈; DA.I,79; DhA.I,239; --daṇḍa the beam or lever of a balance J.I,113; --puttaka a goldsmith (using scales) J.V,424 (or should it be tulādhuttaka? ).(Page 305)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tulā:A balance,pair of scales; resemblance,equality; a beam or rafter; a measure or weight of 100 phalas
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TULĀ:[f] cái cân,đòn tay (nhà) --kūṭa [nt] cân giả dối--daṇṇa [m] đòn cân
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tulā:vật nặng treo ở đầu cây sào kéo giếng (giúp bớt nặng khi kéo gàu khỏi giếng),hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tulā:တုလာ(ထီ)
[တလ=တုလ+အ+အာ။ တုလတိ သဃၤာေဋသု ပတိ႒ာတီတိ တုလာ၊ တလပတိ႒ာယံ၊ အႆုတၱံ။ ပကၡာနံ ဝါ သမဝါဟိတဘာဝကရဏေတာ တုလယတိ မိနာတိ ဧတာယာတိ တုလာ၊ တုလ ဥမၼာေန။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၃၈၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၃။ (-၄၇၉၊ ၄၈ဝ-၁)။]
(၁) ထုတ္ (တိုင္ထိပ္ေပၚ၌ အနံလိုက္ ကန္႔လန္႔ တင္ထားေသာ သစ္သား)။ (၂) ယက္မ (တိုင္ကို ထြင္းေဖာက္၍လည္းေကာင္း,ညႇပ္၍လည္းေကာင္း ထားအပ္ေသာ ပ်ဉ္ျပား)။ (၃) (၁၂-ရာသီတြင္ ၇-ခုေျမာက္) တူရာသီ၊ သီတင္းကြၽတ္လ၊ သံတူလ။ (၄) ပိုလ္ တရာ၊ (အေလးခ်ိန္)၁-ခ်ိန္။ (၅) (က) ခ်ိန္၊ ခ်ိန္ခြင္၊ ရာဇူ၊ စင္း၊ ကပၸယ္ 'ကပ္ပယ္'၊ ကတၱား။ (ခ)အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (ခ) ခ်င့္ေတာင္း၊ ျခင္ခြက္။ (၆) ႏိုင္းခိုင္း-အတုယူ-စရာခ်ိန္ႏွင့္တူေသာ၊ ခ်ိန္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ။ (၇) တူသည္၏အျဖစ္၊ တူျခင္း။ (၅) လည္းျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဂ) ခ်ိန္တံ၊ ခ်န္႐ိုး။ (၉) ေရငင္ေမာင္း။ (၁ဝ) ခ်ိန္တြယ္အပ္ေသာ ဝတၳဳ။ (၁၁) ေကာက္-ေကြး-ေသာ။ တုလာေကာဋိ-ၾကည့္။ (၁၂) စက္တိုင္၊ လည္ဆြဲတိုင္၊ ႀကိဳးစင္။ တုလာ႐ုဠႇ-ၾကည့္။ (၁၃) အေလးခ်ိန္ပမာဏ။ (၁၄) တူေသာ။ အတုလ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၁၅) ပိုင္းျခားအပ္ေသာ (ကံ)၊ (က) ကာမာဝစရကံ။ (ခ) ကာမာဝစရ,႐ူပါဝစရ-ကံ။ (ဂ) နည္းေသာအက်ိဳးရွိေသာ ကာမ,႐ူပ,အ႐ူပ-ကံ။ အတုလ-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tulā:တုလာ (ဣ) (√တုလ္+အာ)
ခ်ိန္ဆျခင္း။ စဥ္း။ ခ်ိန္ခြင္။ ေရငင္စရာ ေမာင္း။ ထုပ္ေလ်ာက္။ ပိုလ္တစ္ရာရွိေသာ အခ်ိန္။ တူရာသီ။ ယက္မ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,