Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tuccha:a.[〃] 空虛的,虛偽的.-ākāsa 空虛空.-kumbhi 空壺.-hattha 空手的.
パーリ語辞典 水野弘元著
tuccha:a.[〃] 空虚の,虚偽の.-ākāsa 空虚空.-kumbhi 空壷.-hattha空手の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tuccha:a.[〃] 空虚の,虚偽の.-ākāsa 空虚空.-kumbhi 空壷.-saṅkhāra-samanupassanā空虚なる行の正观.-hattha空手の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tuccha,【形】 空的,徒然的,遺棄的。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tuccha,【形】空的,徒然的,虛偽的,遺棄的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tuccha: tuccha(ti)
တုစၧ(တိ)
[tuca+cha.,ṭī.698.tuda+cha.tudanaṃ tucchā.ka.638.nīti,sutta.125va.tuda byathane,tucchā.rū.66va.tusa+cha.ṇvādi.44.dhātvattha.169.]
[တုစ+ဆ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉၈။ တုဒ+ဆ။ တုဒနံ တုစၧာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅ဝ။ တုဒ ဗ်ထေန၊ တုစၧာ။ ႐ူ။ ၆၆ဝ။ တုသ+ဆ။ ဏြာဒိ။ ၄၄။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tuccha:[adj.] empty; vain; deserted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tuccha,(adj.) [Sk.tuccha,prob.rel.to Lat.tesqua deserted place,see Walde,Lat.Wtb.s.v.] empty,vain,deserted; very often combd with ritta D.I,55; III,53 (°kumbhi); M.I,207; J.I,209 (°hattha,empty-handed); VI,365; Sn.883; Pug.45,46; Miln.5 (+palāpa),10 (id.),13; DhA.II,43; PvA.202; Sdhp.431.(Page 304)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TUCCHA:[a] rỗng không,vô ích,bỏ trống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tuccha:chống rổng,trống không
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tuccha:တုစၧ(တိ)
[တုစ+ဆ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉၈။ တုဒ+ဆ။ တုဒနံ တုစၧာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅ဝ။ တုဒ ဗ်ထေန၊ တုစၧာ။ ႐ူ။ ၆၆ဝ။ တုသ+ဆ။ ဏြာဒိ။ ၄၄။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၉။]
(၁) အခ်ည္းႏွီးေသာ၊ (က) ကင္းေသာ။ (ခ) ဆိတ္သုဉ္းေသာ။ (ဂ) အက်ိဳးမရွိေသာ။ (ဃ) အႏွစ္မရွိေသာ။ (င) တစ္စုံတစ္ခု ဘာမွ်မရွိေသာ (ေကာင္းကင္-စသည္)။ (၂) ခနတ္ယြင္း-ေဖာက္ျပန္-မဟုတ္မမွန္-ေသာ။ (၃) နည္း-အနည္းငယ္-ေသာ။ (၄) ယုတ္ညံ့-ေအာက္က်-ေသာ။ (ထီ) (၅) ထိုးဆြ-စူးဝင္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tuccha:တုစၧ (တိ)
အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,